دانه درشتها جذب رياستجمهوري می شوند

حضور و غياب جريان سياسي در دو انتخابات پيش رو؛

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه سياس/ي- روز آخر س//ال 1395 بود كه ثبتنام كانديداهاي انتخابات ش//وراي شهر و روستا در سراسر كشور آغاز شد و تا 6 فروردين 1396مه ادامه داش//ت. بازار ثبتنام كانديدا گرم بود و طبق آمار، گفته ميشود كه س//ه هزار نفر در حوزه تهران كانديدا شدند و اين نشان از رشد 53 درصدي ثبتنامكنندگان در پايتخت داردكه اين رش//د حاكي از نشاط اجتماعي مردم و اميد به تحوالت مثبت كشور و آينده اس//ت. با توجه به اينكه فرايند بررسي صالحيت نامزدهاي شوراها مستقل از شوراي نگهبان است پيشبيني ميشد كه نامزدهاي زيادي شانس خود را براي رقابتهاي انتخاباتي بيازماين//د. البت//ه در ميان 287 ه//زار نامزد ثبتنام كرده براي اين انتخابات و به ويژه سه هزار نامزدي كه براي ش//وراي ش//هر پايتخت ثبتنام كرده اند، چهرههاي سرشناس بسياري وج//ود دارند اما دو جري//ان مهم اصالحطلب و اصولگ//را در اي//ن كارزار انتخاباتي حضوري كمرنگ داش//تند و اين نشاندهنده اين است ك//ه اي//ن گروهها ت//وان خود را ب//راي رقابت رياس//تجمهوري خواهند گذاشت. در ميان جرياناتي كه نامش//ان در فهرس//ت نامزدهاي ش//وراي ش//هر كمتر ديده ميشد، ميتوان از چهرههاي شاخص دولت قبل و وزيران دولت محمود احمدينژاد نام برد. چهرههايي كه پيش بيني ميشد با كانديداتوري گسترده، جريان منس//وب به رييسجمهور سابق را نمايندگي كرده و همزمان با رقابت نامزدها در انتخابات رياس//تجمهوري، بحث رقابت دولت فعلي و دولت قبل را در انتخابات شوراها هم داغ نگه دارند. از ديگر س//و، انتظار ميرفت چهرههاي ش//اخص اصالحطلب كه در انتخابات مجلس ردصالحيت شده و اميد بيشتري داشتند كه در انتخابات شوراها تاييد صالحيت شوند، در اين انتخابات نامزد شوند اما اين اتفاق نيز رخ نداد تا در عمل دو طيف راديكال راست و چپ، از صحنه رقابتهاي شوراها دور بمانند.

پيش//تر در اخبار ليس//تي منتشر شده بود كه حكايت از آمدن تعدادي از افراد سرشناس اصالحطل//ب براي انتخابات ش//وراها داش//ت ام//ا از اي//ن فهرس//ت تنها چند نف//ر ثبتنام كردن//د. در برخي خبرها كه دي ماه منتش//ر شد، ليس//ت ش//وراي ش//هر اصالحطلبان با حضور افرادي چون غالمحس//ين كرباسچي، فاطم//ه هاشميرفس//نجاني، زهرا اش//راقي، سيدمحمدرضا خاتمي، سيدحسين مرعشي، مرتضي الويري، ياسر هاشميرفسنجاني، حسين فريدون، محس//ن مهرعليزاده، فاطمه كروبي، نرگسالس//ادات موس//ويخامنه، سيدهادي خامنهاي، سيدعلي اكبر محتشميپور، محمد قوچان//ي، احمد خرم، ژي//ال بديهيان)همت(، فاطم//ه چه//ل اميراني)باك//ري(، محمدعلي آهنگران، غالمعلي رجايي، باران كوثري، علي كريمي حضور دارند. اما از فهرس//ت فوق تنها محسن مهرعليزاده در انتخابات شركت كرده اس//ت. از سوي ديگر از اعضاي كنوني شوراي ش//هر تهران نيز معصومه آب//اد به نفع جوانان كنارهگيري كرد و عباس شيباني نيز كه اعالم كرده بود در انتخابات حاضر خواهد شد، بنا به داليل نامعلوم در انتخابات شركت نكرد. البته حس//ين مرعش//ي نيز به عنوان رييس ستاد انتخابات ش//وراي ش//هر اصالحطلبان تهران انتخاب ش//ده و آنها اعالم كردند كه ليس//ت نهاي//ي پس از تاييد صالحيتها اعالم خواهد ش//د. در عين ح//ال زمزمههاي//ي از احتمال انتشار دو يا سه ليست براي انتخابات شوراي ش//هر تهران از س//وي اصالحطلبان به گوش ميخورد كه در همين راستا جمعي از جوانان اصالحطلب با ايجاد پويشي به نام »همه براي ليست واحد« از همه اصالحطلبان خواستند در صورت عدم حضور در ليست واحد شوراي عالي سياستگذاري، به نفع افراد حاضر در ليست از ادامه فعاليتهاي كانديداتوري به نفع ليست واح//د انصراف دهند. 14 نماينده اصالحطلب مجل//س نيز ط//ي روزهاي گذش//ته با صدور بيانيهاي از كانديداهاي اصالحطلب انتخابات شوراي شهر تهران درخواست كرده بودند كه براي رسيدن به ليست واحد به كمپين انصراف بپيوندند. اما كس//ي به اين درخواس//ت توجه نكرده بود، ت//ا اينكه محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد و همچنين محمدباقر نوبخت به نمايندگي از س//وي حزب اعتدال و توسعه، وارد عمل ش//ده و خواستار كنارهگيري برخي كانديداها از انتخابات شدند.

بر اين اساس يكي از نمايندگان امضاكننده نام//ه »كمپين انصراف« از آمادگي ش//هربانو اماني)نماينده مجلس ششم(، علي صوفي)وزير تعاون دولت اصالحات(، علي باقري)مديركل سياس//ي وزارت كشور دولت اصالحات(، سيد حسن رسولي )عضو ارشد بنياد باران(، محمود ميرلوحي )استاندار سمنان در دوران اصالحات(، حس//ين دهباش//ي )كارگردان و مستندس//از نزديك به روحاني(، سعيد اله بداشتي )رييس شاخه جوانان ستاد انتخابات روحاني در سال ،(92 حس//ين نقاشي)فعال دانشجويي و عضو حزب اتحاد ملي( و مهدي موسويالري )فرزند وزير كشور دولت اصالحات( براي انصراف خبر داد. اين درحالي است كه علي صوفي و حسين دهباشي اظهارداشتند كه ما از نامزدي شوراي شهر انصراف ندادهايم و اين خبر را دروغ سيزده ميدانيم. البته گفته ميشود احتمال اينكه افراد نامبرده طي روزهاي آينده با صدور اطالعيهاي انصراف خود و پيوس//تن به كمپين انصراف را اعالم كنند، وجود دارد.

ام//ا در ميان اصولگرايان بجز اعضاي فعلي ش//خص صاحبنامي در انتخابات حاضر نشد تا آنها ليس//ت خود را با اعضاي فعلي ببندند. بسياري از اصولگرايان كه در تهران از مجلس ج//ا مانده بودند ميتوانس//تند ب//ا حضور در انتخابات ش//وراها ليس//ت قدرتمندي را روانه مي//دان كنند. اما گويا آنه//ا تصميم گرفتهاند بيشتر از چهرههاي مردمي و غيرسياسي براي ورود به شورا بهره ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.