تالش براي توليد بيشتر و اشتغالزايي

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياس/ي- تعطي//الت نوروز س//ال 96 از حجم فعاليتهاي حسن روحاني و كابينه دولت يازدهم كم نكرد؛ رييسجمهور امسال به جاي يك سفر استان تاكنون سه سفر به استانهاي خراسان جنوبي، كردستان و گيالن داشته است و عالوه بر سخنراني در همان مجمع ساالنه مناطق آزاد، ديدارها و سخنرانيهاي متعددي داشته و چند ده پروژه را نيز افتتاح كرده اس//ت. سفر دو روزه رييسجمهور به روسيه و ديدار با مقامات عالي اين كشور نيز از مهمترين رويدادهاي سياسي هفته دوم تعطيالت نوروزي سال 96 بود. سفر رييسجمهور به روس//يه و دي//دار وي با مقامات كرملين در حالي صورت گرفت كه شايد بتوان نشستهاي ادواري آستانه قزاقستان در ماههاي گذشته پيرامون حل بحران منطقه خاصه سوريه را نقطه عطفي در مناسبات طرفين بهشمار آورد. دو قدرت منطقه در اين اجالس كه با حضور مقامات تركيه برگزار شد، موفق ش//دند بر همكاري دفاعي - سياسي خويش افزوده و دستكم گوي پيشتازي را از كشورهاي غربي در تأثيرگداري بر معادالت بينالمللي و نقطه استراتژيك خاورميانه بربايند. سفر روحاني به روسيه به عنوان عضو مطرح 5+1 در توافق برجام را ميتوان گامي محكم در جهت تقويت مناس//بات طرفين دانست، به عالوه توافقات حاصله در اين سفر نشان ميدهد مسكو به هيچ قيمت رابطه تهران را فداي نزديكي با آمريكا و رژيم صهيونيستي نخواهد كرد.

دولت در نخس//تين روز اداري س//ال 1396 در س//فر به كردس//تان، از چند طرح بزرگ صنعتي، كش//اورزي، انرژي و عمران//ي به ارزش بيش از 27 ه//زار و 500 ميليارد ريال بهرهبرداري كرد و از محل بهرهبرداري اين طرحها در مجموع براي بيش از شش هزار كردستاني شغل ايجاد شد. همچنين براينخستينباركارخانههايمهموصنعتيمانندپتروشيمي و كارخانه الستيك بارز در كردستان به بهرهبرداري رسيد.

رييسجمهور همچنين در دهمين روز از فروردينماه به گيالن رفت و اولويت اصلي دولت را در س//ال 96 طرحهاي اشتغالزا عنوان كرد. با حضور حجتاالسالم روحاني دو واحد بزرگ صنعتي توليد ورقهاي فشرده چوبي در رشت و مجتمع بندري كاسپين افتتاح و عمليات احداث بزرگترين اسكله گردشگري درياي خزر و بزرگترين آكواريوم كشور در منطقه آزاد انزلي آغاز شد. با سفر رييسجمهور به گيالن، طرحهاي عمراني،زيربنايي،بهداشتي،درماني،مخابراتي،بندري،صنعتي وكشاورزيبا52 هزارميلياردريالسرمايهگذاريافتتاحشد كه با بهرهبرداري از اين طرحها براي بيش از سه هزار و 600 نفر اشتغال ايجاد شده و هزاران اشتغال غيرمستقيم نيز خواهد داشت.ازمجموعمبلغسرمايهگذاري،بيشاز61 هزارميليارد ريال مربوط به بخشخصوصي است. رييسجمهور همچنين درنشستصميميباجمعيازجوانانونخبگاناستانگيالن، تالش براي توليد بيشتر و اشتغالزايي را از اهداف اصلي دولت در س//ال جاري برشمرد و تاكيد كرد كاهش آمار بيكاري و رفع كامل آن دشوار است اما در پرتو اراده و همكاري مردم، امكانپذير اس//ت. روحاني با اشاره به طرح »روستاي بدون بيكار« گفت: بيكاري بار سنگيني بر دوش ماست و من در اولين جلسه پس از انتخابات 29، محضر مقام معظم رهبري عرض كردم كه مهمترين مش//كل پيش روي دولت يازدهم مذاكرات هس//تهاي و سياست نيست، بلكه مساله اشتغال جوانان است. روحاني اظهار كرد: مبناي اصلي اقدامات دولت يازدهم اجراي صددرصدي طرحها و پروژهها بوده و هيچگاه نخواستيم به مردم قولي بدهيم كه نتوانيم به آن عمل كنيم. رييسجمهور در بخشي از سخنان خود به موضوع انتخابات و اهميت آن در جمهوري اسالمي ايران اشاره و اظهار كرد: انتخابات حق، وظيفه و يك مسووليت همگاني است و روز انتخابات، يومالقدري است كه همه ما آزمون و امتحاني بسيار بزرگ پيش رو داريم. روحاني با تاكيد بر اينكه بايد تالش كنيم تاهمگانپايصندوقهايرايحاضرشوندومشاركتمردمي باال برود، اظهار كرد: اين شدني است و حضور و مشاركت مردم براي سرنوشت كشور، حائز اهميت است. رييسجمهور گفت: اگر همه به پاي صندوقهاي راي برويد اين شما هستيد كه صندوق و سرنوش//ت كش//ور را ميآفرينيد و تاريخ ما نشان داده هر جا كه با هم و متحد بوديم، پيروز ش//ديم. روحاني با بيان اينكه بايد جامعه را با كالم و سخن زيبا و هنرمندانه و محبتآميز در مسير پيشرفت و سعادت بيشتر قرار دهيم، اظهار كرد: بايد به سالهاي قبل بنگريم و كارنامه آن را مرور كني//م، روزهايي كه به تقابل و رويارويي در برابر يكديگر در جامعه، قوا در برابر هم و سخنان تند نسبت به گروهها، احزاب و جناحهاي ديگر و روزهايي كه سخن بيحاصل در برابر دنيا گفته ميشد كه نه سودي براي كشور داشت و نه سودي براي دوستان ما و تنها بهانهاي بود تا بدترين دشمنانمان بهترين سودها را ببرند. رييسجمهور اظهار كرد: آن روزها را با اين ايام مقايسهكنيدكهمردممادر5/3 سالقبلدربرابرسختيها، فراز و نشيبها با وحدت و همدلي و كنار هم بودن انتخاب راه عقالني، خرد دس//ته جمعي و مشورت به پيش رفتهاند. روحاني تاكيد كرد: تنها چيزي كه در محضر ش//ما مردم و پيشگاه خداوند بايد اعالم كنم و بر آن اصرار بورزم اين است كه در اين دولت تا كاري را با صاحبنظران مشورت نكرديم و با انجمنهاي تخصصي در ميان نگذاشتيم، اقدام اجرايي و عملي را آغاز نكرديم و اين تنها سخني است كه به عنوان كارنامه دولت يازدهم به شما اعالم ميكنم. رييسجمهور با اشاره به اينكه در ميدان مبارزه با آنچه در پشت پرده براي اين صحنه آماده ميشويم، تفاوت بسياري وجود دارد، گفت: براي تحقق تورم تكرقمي، جلسات، مشورت و فكر بسياري بود. روحاني ادامه داد: در مذاكرات هستهاي با شش قدرت جهاني گاهي روي كلمه، كلمه و حتي يك زمان ساعتها و روزها در جلسات مختلف بحث و بررسي بين مذاكرهكنندگان انجام ميشد تا برجام اجرايي ش//ود البته دولت، رييسجمهور و نمايندگان مجلس، نمايندگان مردم هستند و كار و تصميم اساسي را وحدت ملت و حضور مردم انجام ميدهد. رييسجمهور تاكيد كرد: شش قدرت بزرگ در مذاكرات هستهاي لحظه به لحظه حمايت مردم از مذاكرهكنندگان، مذاكرات هستهاي و دولت را پيگيري ميكردند. روحاني تاكيد كرد: چگونه ميتوان با قدرتهاي دنيا مذاكره كرد در حالي كه آنها احساس كنند پشتوانه مردمي نداريم و خدايي نكرده بين رهبري و دولت و دولتومجلسفاصلهاست.ويتصريحكرد:برخيسادهلوحانه در كشور اينگونه فكر ميكنند كه بين رهبري و دولت فاصله است اما دولت تابع و در كنار رهبري است؛ رهبري فرهيخته كه رهبر همه ماست و ما به اين انسجام و وحدت افتخار ميكنيم. رييسجمهورگفت:يكرييسجمهورزمانيميتواندباقدرت سخن بگويد و موثر باشد كه دنيا بداند ما ملتي واحد هستيم، مصالح خود را تش//خيص ميدهيم و براي آباداني دست به دست هم ميدهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.