در انتخابات دخالت نميكنم

Jahan e-Sanat - - News -

آيتاهلل خامنهاي در اولين روز س//ال نو، در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوي)ع( در بخش//ي از س//خنان خود انتخابات رياستجمهوري و شوراها را بسيار مهم خواندند و تاكيد كردند: در نظام اسالمي انتخابات يكي از دو ركن مردمساالري ديني و باعث فخر ملت ايران در جهان است.

به گزارش دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع عظيم و پر شور زائران و مجاوران حرم رضوي)ع( با تجليل از وحدت و پايبندي ملت به ارزشهاي انقالب و دلبستگي مردم به مباني و عرصههاي ديني، »مسايل معيشتي و اقتصادي« و »انتخابات« ارديبهشتماه را دو موضوع مهم سال جديد خواندند و با تاكيد بر ضرورت حل همه مشكالت كشور در سايه »مديريتهاي متدين، انقالبي، كارآمد و پر انگيزه«، افزودند: تمركز مسووالن بر توليد داخلي، و مطالبهگري ملت در اين زمينه موجب حل مشكالت فراوان بهويژه »بيكاري جوانان« خواهد شد و ملت عزيز ايران در س//ال جديد در تحقق خواست اصلي و مهم اينجانب يعني حضور پر ش//ور همه واجدان ش//رايط در انتخابات، بر عزت و اقتدار و آبروي ايران خواهد افزود و با درخش//ش واقعي در انتخابات، شكوه خود را به رخ دشمنان خواهد كشيد.

حضرت آيتاهلل خامنهاي سال 96 را سالي مهم براي كشور از لحاظ نياز به تحرك اقتصادي و همچنين در پيش بودن انتخابات رياستجمهوري و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا دانستند و قبل از ورود به اين دو مقوله مهم، در يك ارزيابي كلي از وضعيت كشور در سال 95 گفتند: در اين سال اگرچه كشور دچار مشكالت اقتصادي بود اما ملت ايران خوش درخشيد.

رهبر انقالب اسالمي به مساله اساسي و اولويت اول كشور يعني اقتصاد اشاره كردند و با تاكيد بر اينكه هدف دشمن، فشار اقتصادي بر مردم ايران با هدف دلسرد و دلزده كردن آنان از نظام اسالمي است، افزودند: البته دشمن نادان و بيايمان، در طول سالهاي طوالني بهدنبال جدا كردن ملت از نظام اسالمي بوده است اما تاكنون موفق نشده و پس از اين نيز موفق نخواهد شد. ايشان، وظيفه همه بهويژه مسووالن در قبال اين طراحي را بسيار مهم دانستند و در تبيين نقشه تبليغاتي دشمن گفتند: دشمن در تبليغات وسيع خود بهدنبال نسبت دادن كمبودهاي معيشتي و اقتصادي به نظام جمهوري اسالمي است تا اينگونه وانمود كند كه نظام اسالمي قادر به حل مشكالت و گرهگشايي از زندگي مردم نيست.

رهب//ر انق//الب همچنين در بخ//ش ديگري از س//خنان خ//ود انتخابات رياستجمهوري و شوراها را بسيار مهم خواندند و تاكيد كردند: در نظام اسالمي انتخابات يكي از دو ركن مردمساالري ديني و باعث فخر ملت ايران در جهان است. ايشان تالش دشمنان براي ناديده گرفتن يا اتهام زدن به انتخابات ايران را نشانه اهميت اين موضوع دانستند و افزودند: انتخابات پديدهاي اقتدارآفرين و مايه عزت و آبروي بيشتر ملت ايران است. حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به مجذوب ش//دن مردم و صاحبنظران كشورهاي مختلف به ايده امام راحل عظيم الشان يعني مردمساالري ديني يا همان جمهوري اسالمي خاطرنشان كردند: مردمساالري ديني متكي برانتخابات است و ملت بايد واقعا در انتخابات بدرخشد. رهبر انقالب اسالمي، شركت عمومي و حضور همه واجدان شرايط را در روز راي گيري، خواسته اصلي و مهم خود اعالم و تاكيد كردند: همه وارد شوند و انتخابات پرشوري را رقم بزنند. ايشان با تاكيد بر ضرورت عمل به مر قانون در انتخابات، نتيجه راي ملت را هر چه كه باشد معتبر و قانوني خواندند و افزودند: اينجانب هيچگاه در انتخابات دخالت نمي كنم و نميگويم مردم به چه كسي راي بدهند يا ندهند اما اگر كساني بخواهند در مقابل راي ملت بايستند و با ايجاد مزاحمت راي مردم را بشكنند، دخالت ميكنم و در مقابل آنها خواهم ايستاد. حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به تالش برخي براي شكستن نتيجه رايمردمدرانتخاباتسالهاي67،48،88 و29 افزودند:بهجزسال88 كهبرخي با اردوكشي در خيابانها تالش خود را براي برهم زدن نتيجه انتخابات علني كردند، در سالهاي ديگر هم بعضي درصدد شكستن آراء ملت بودند اما اينجانب ايستادم و تاكيد كردم نتيجه انتخابات هر چه باشد، بايد محقق شود. رهبر انقالب اسالمي با دعوت از مردم براي تشخيص و حضور در انتخابات گفتند: به توفيق الهي انتخابات ارديبهشت، پرشور و فراگير خواهد بود و انشاءاهلل نتيجه هر دو انتخابات، رضايت پروردگار را جلب خواهد كرد. ايشان در پايان سخنانشان تاكيد كردند: ملت ايران با برگزاري انتخاباتي خوب بار ديگر سرافراز ميشود و به پيش ميرود و دشمنان ملت همچون گذشته هيچ غلطي نميتوانند بكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.