تبليغ ارزشها يا تحميل ارزشها

Jahan e-Sanat - - News -

ن/ادر كريميجون/ي- نه فقط در اي//ران كه در تمامي كشورها و جوامع ارزشها تبليغ ميشوند در واقع هر جامعهاي ارزشهايي دارد كه حاكميت و حكومتشوندگان آن را پاس ميدارند. گاهي خيلي مهم نيست كه حاكميت از ارزشي دفاع كند چراكه آن ارزش، ملي است و شهروندان سينه به سينه آن را انتقال ميدهند و از اطرافيان ميخواهند تا چنين ارزشهايي راپاسداريورعايتكنند.البتهگاهيارزشهاحكومتياستدر اين صورت حكومت از ابزار خود براي تبليغ و ترويج آن استفاده و تالش ميكند تا شهروندانش را نيز به تبعيت از اين ارزشها و پاسداري از آن تشويق كند.كما بيش در تمامي كشورها با سبكهاي حكومتي گوناگون، ارزشهاي حكومتي با استفاده از اموال عمومي و ثروت ملي تبليغ ميشود و مقامات حكومتي توجه نميكنند كه آيا شهروندان با استفاده از ثروت عمومي براي تبليغ ارزشهاي حكومتي موافق هستند يا نه، چراكه در اين موارد معموال مقامات خواسته و اراده خود را بر اراده ملي و شهروندان منطبق ميدانند و خواسته خود را همان خواسته شهروندان قلمداد ميكنند.در عين حال و به لحاظ تكنيكي حكومتها گاهي ارزشهاي خود را تبليغ و گاهي آن را تحميل ميكنند. وقتي ارزشي تبليغ ميشود در واقع آن ارزش براي انتخاب به مخاطبان عرضه ميشود و مخاطبان ميتوانند آن ارزش را بپذيرند يا آن را كنار بگذارند. قابل انتظار است كه در شرايط تبليغ كسي عليه ارزش و حكومت جبهه نگيرد يا با آن مقابله نكند البته مواردي نيز مشاهده شده كه از اينگونه تبليغها انتقاد ميشود كه حكومت اجازه نداشته تا از اموال عمومي براي ترويج و تبليغ ارزشهاي خويش استفاده كند. اما وقتي ارزش به جاي تبليغ تحميل ميشود حتي مخاطبان هوادار حكومت نيز به جاي همراهي جبهه ميگيرند بنابراين تحميل در بيشتر موارد نتايج معكوس به همراه دارد.تفاوت مشخص ميان تحميل و تبليغ، شيوه و حجم عرضه است؛ در تبليغ موضوع با مخاطب در ميان گذاشته و نكات مثبت آن پررنگ ميشود عالوه بر آن بهگونهاي نامحسوس انتقادهايي كه عليه موضوع گفته ميشود نيز پاسخ داده ميشود. حجم تبليغ نيز چنان نيست كه باعث دلزدگي مخاطب شود بلكه نقاط زماني اندك ولي تاثيرگذار شناسايي و مورد استفاده قرار ميگيرد درحالي كه در تحميل تنها عرضه مكرر موضوع مورد توجه است و از هر فرصتي براي به رخ كشيدن موضوع تبليغ استفاده ميشود چنان كه مخاطب خود را در معرض بمباران تبليغاتي ميبيند و احساس ميكند كه هيچ گريزي از اين تهاجم پرحجم و گسترده ندارد بديهي است كه اين شيوه را بسياريازمخاطباننميپسندندودرمقابلآنجبههميگيرند. حداقل طي ماههاي گذشته و بهخصوص در تعطيالت نوروزي رسانه ملي در مورد ارزشهايي كه به ويژه مورد تاييد جمهوري اسالمي است از روشهاي تحميلي استفاده كرد و هيچ فرصتي را براي به رخ كشيدن آن ارزشها از دست نداده است در اينباره مساله مورد توجه آن نيست كه آيا ارزشهاي تحميل شده مورد قبول جامعه هس//ت يا نه، بلكه نكته مهم آن است كه وقتي ارزشي به صورت تحميلي از سوي صداوسيما به مخاطب عرضه ميشود و در برنامههاي همه شبكهها اعم از نسيم )كه شبكهاي تفريحي است(، مستند، خبر ...و به بهانههاي گوناگون و مكرر يك يا چند ارزش به نمايش گذاشته و بر آن پافشاري ميشود و عالوه بر آن در برنامههاي پرطرفدار مانند خنداونه، بهگونهاي نخنما شده و رسانه ملي نه فقط به هدف رسمي خود نميرسدبلكهعمالباواكنشمنفيمواجهميشود.البتهمديران صداوسيما ميتوانند با نمايش آمارهاي رنگي از موفقيتهاي خود دفاع كنند و بهكارگيري شيوه حاضر را كه ممكن است هدف آن فربه كردن گزارشهاي حكومتي و بقاي پس//تها باشد، تاكيد كنند اما چندان دشوار نيست كه در يك بررسي بيطرفانه تاثيرگذاري مثبت يا منفي و واكنش شهروندان در موردشيوههايمورداستفادهرسانهمليبرايتبليغيابهعبارت بهتر تحميل آنچه ارزش خوانده شد، ارزيابي شود در چنين صورتي قوانين زيادي وجود دارد كه نشان ميدهد نتيجه اين بررسي به نفع صداوسيماي جمهوري اسالمي و ادارهكنندگان آن نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.