انتخابات 96 دو قطبي است

Jahan e-Sanat - - News -

خان/ه مل/ت- نايبرييس مجلس با اش//اره به اينك//ه انتخابات رياس//تجمهوري مهمترين اتفاق سياسي در سال 96 است، با بيان اينكه تحليل فضاي سياس//ي كشور در اين شرايط كار سختي است، عنوان كرد: انتخابات رياستجمهوري حتما دو قطبي خواهد بود يعني دو جريان اصالحات و اصولگرايان كانديدايي خواهند داشت اما اينكه كانديداي جريان آقاي احمدينژاد بتواند به قطب س//وم تبديل شود جاي تامل دارد. مسعود پزشكيان، نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس دهم شوراي اسالمي با بيان اينكه از جريان احمدينژاد نيز فردي وارد عرصه انتخابات خواهد ش//د، ادامه داد: كانديداي جريان احمدينژاد از پشتوانه الزم برخوردار نيست كه بتواند قطب سومي در كارزار انتخابات ايجاد كند، اگر ش//اهد اقبال احمدينژاد در انتخابات بوديم به اين دليل است كه از پشتوانه اصولگرايان برخوردار بود و اين بار كانديداي اين جريان مورد حمايت اصولگرايان نخواهد بود. وي تاكيد كرد: اصولگرايان بر كانديداي جريان احمدينژاد به انسجام نخواهند رسيد بنابراين بعيد ميدانم اين فرد بتواند قطب سومي در انتخابات ايجاد كند. پزشكيان شرايط حضور مجدد روحاني در انتخابات سال 96 را وضعيتي كه ديگر از حمايت آيتاهلل هاش//مي برخوردار نيست و مشتريهايش از او راضي نيستند ارزيابي كرد و گفت: روحاني كار س//ادهاي پيش روي ندارد چراكه از يك سمت مشكالت متعددي را به پاي اين دولت نوشته اند و از سوي ديگر مشكالت داخلي در بين حاميهايش دارد كه اين نكات ميتواند نقاط ضعفي براي او باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.