نبايد با حمله و تحقير در پشت تريبونها از مردم راي گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- رييس ستاد انتخابات گفت: مردم با حضور حداكثري در پاي صندوقهاي راي عالقهشان را به نظام انقالب نشان خواهند داد، اين بار هم بايد به پاي صندوقهاي راي بيايند و نشان دهند قدرت واقعي چيست. علياصغر احمدي درباره اينكه چقدر ضرورت دارد جناحهاي سياسي مردم را تشويق كنند كه در انتخابات مشاركت حداكثري داشته باشند، گفت: انتخابات يعني اينكه ما در سرنوشت خودمان اظهار وجود كنيم. اين امر مطلوب است كليه كساني كه قلم به دست دارند صاحب تريبون هستند يا مرجعيت سياس//ي دارند بايد مردم را تشويق به حضور حداكثري در انتخابات كنند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آسيبهاي انتخابات آينده چيست و براي پيشگيري چه كاري بايد كرد، اظهار داشت: آسيب، زماني است كه فرد يا گروهي احساس ميكنند بايد مشاركت مردم در انتخابات را به حداقل برسانند. آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم دست به اين كار ميزنند مانند ايجاد نااميدي در دل مردم، عدم رعايت قانون و يا اينكه به جاي تبليغ برنامههاي خودشان و نشان دادن توانمنديها دست به تخريب رقيب ميزنند. رييس ستاد انتخابات كشور تاكيد كرد: اگر هركسي تريبوني در اختيار دارد بايد به خاطر داشته باشد، نميتواند با حمله و تحقير از مردم راي گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.