واكنش سخنگوي وزارت امور خارجه به اظهارات وزير دفاع آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- س//خنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات كذب و نادرست جيمز ماتيس، وزير دفاع آمريكا كه در سفر به لندن بار ديگر در ادعايي بيپايه و اساس ايران را متهم به حمايت از تروريسم كرده است، گفت: به اعتقاد جمهوري اسالمي ايران يكي از داليل اصلي ناكارآمدي و عدم موفقيت در اقدامات بينالمللي در مبارزه با تروريسم، دادن آدرسهاي اشتباه و غلط در مورد ريشهها و منابع مالي و فكري تروريسم و انحراف افكار عمومي جهاني و بينالمللي از كشورهاي اصلي حامي تروريسم است كه اظهارات وزير دفاع آمريكا در لندن نمونهاي تكراري از آن است. بهرام قاسمي افزود: تا زماني كه برخي كشورها و در راس آنها آمريكا، مصمم اند منبع و منشاء اصلي تروريسم و افراط گرايي تكفيري - وهابي را ناديده انگارند و به داليل كامال مغرضانه و سياسي كشورهايي مانند ايران را كه خود در چهار دهه گذشته قرباني تروريسم در انواع و اشكال مختلف آن بوده را متهم كنند و عامدانه بر تمامي تالشهاي بي وقفه ضد تروريس//تي آن در منطقه چشم بر بندند و به انحاء مختلف به تشويق و تسليح حاميان تروريسم و جنايات آنان مشغول باشند، نمي توان و نبايد انتظار داشت كه غده چركين و رو به رشد تروريسم مهار و نابود شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.