اعالم زمانبندي دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-كلياتبرنامهزمانبنديانتخاباتدوازدهميندورهرياستجمهوري از سوي وزارت كشور اعالم شد. 22 تا 26 فروردين 96 ثبتنام از داوطلبان به مدت پنج روز از زمان صدور دستور شروع انتخابات آغاز ميشود. از 27 تا 31 فروردين 69رسيدگي به صالحيت داوطلبان توسط شوراي نگهبان انجامميشودوازيكمتاپنجمارديبهشت69 مهلترسيدگيبهصالحيت داوطلبان توس//ط ش//وراي نگهبان تمديد ميشود. همچنين از ششم تا هفتم ارديبهشت 96 اسامي نامزدها توسط وزارت كشور منتشر ميشود و از هشتم تا بيست و هفتم ارديبهشت 96 تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياستجمهوريبهمدت02 روزآغازميشود.82 ارديبهشت69 تبليغات انتخاباتي نامزدها ممنوع خواهد بود و روز 29 ارديبهش//ت 96 رايگيري آغاز خواهد شد. دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا و نخستين انتخابات مياندورهاي مجلسدهم92 ارديبهشت6931 برگزارميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.