وجود نامزد احتياطي در كنار روحاني نياز است

Jahan e-Sanat - - News -

خانهملت-نايبرييسفراكسيوناميدگفت:اعتقاددارمبراياتفاقاتي كه ممكن است در جريان انتخابات پيش بيايد، اصالحطلبان بايد نامزد احتياطي داشته باشند. محمدرضا تابش درباره اينكه گفته ميشود برنامه اصولگرايان اين اس//ت كه چند نفر در انتخابات رياستجمهوري حضور پيدا كنند تا در مناظره آقاي روحاني را از چند سو تحت فشار قرار دهند. آيا بهتر نيس//ت اصالحطلبان نيز در اين انتخابات نامزد پوششي داشته باشند، گفت: از لفظ پوششي استفاده نميكنم و هميشه گفتهام و اعتقاد دارم كه بايد براي اتفاقاتي كه ممكن است در جريان انتخابات پيش آيد، اصالحطلبان بايد نامزد احتياطي داش//ته باشند. نايبرييس فراكسيون اميد افزود: اگر بنا بر مناظره باشد، در صورت تعدد نامزدهاي اصولگرايان، نامزد احتياطي ميتواند كمك حال روحاني باشند و بعضي سوالها كه جناح رقيب مطرح ميكنند را آنها پاسخ دهند و به نوعي كار بين آنها و روحاني تقسيم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.