بررسي پيششرطهاي تحقق اقتصاد مقاومتي؛ اصالح نظام بانكي در اولويت

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه اقتصادي- س//ال 95 در حالي به پايان رسيد كه سايه اقتصاد مقاومتي بر س//ر تمام//ي رويدادها و اقدامات اقتصادي دولت و مس//ووالن باعث ش//د تا اين رويكرد حياتي در سياستگذاريهاي كالن اقتصادي به عنوان بخش مهم مالي كشور، سهم باالي//ي در كمك به توانمندس//ازي بخشهاي مختلف اقتصادي، تامين مناب//ع مال//ي و س//رمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي خرد و كالن، در مسير حركت بهسوي تحقق اهداف توسعه و رشد كش//ور داشته باشد و اين رويه در س//الجاري نيز به عنوان سرمش//قي براي تمامي فعاليتهاي اقتصادي در نظر گرفته شود.

در همين راستا رهبر معظم انقالب اسالمي در پيام خود بهمناسبت آغاز س//ال 1396 هجري شمس//ي، سال جديد را س//ال »اقتص//اد مقاومتي؛ توليد- اشتغال« نامگذاري كردند.

با توجه ب//ه اهميت باالي اقتصاد مقاومتي از »اقدام و عمل« تا »توليد و اشتغال« در زمينه ايجاد توان توليد در داخل و انعطافپذيري حوزههاي مختل//ف اقتص//ادي در مواجه//ه با بحرانهاي گوناگون با منش//ا داخلي يا خارجي، نقش نظام بانكي به عنوان يكي از مهمترين اهرمهاي توس//عه اقتص//ادي كش//ور بس//يار كليدي و پراهميت است.

بيشك سياست تسهيالتي ابالغي به نظام بانكي در اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط در اين دس//تاورد نقش تعيينكنندهاي خواهدداشت.دراينبينبانكمركزي وظيف//ه دارد با ايجاد بس//تري امن و باثبات براي س//رمايهگذاري فعاالن و كارآفرينان اقتصادي ، ش//رايط را به نحو مناسبي فراهم و زمينه الزم را براي شتاب بيشتر رشد توليد مهيا كند.

از سوي ديگر نقش پررنگ بانكها در سوق دادن سرمايهها و سپردههاي مردمي به س//وي فعاليتهاي مولد و اش//تغالزا كه داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي باش//ند، باعث ميش//ود بيش//ترين نتيجه در رش//د توليد و اشتغال بهصورت پايدار و غيرتورمي حاصل شود.

هماهنگيوهمراستاييسياستها و اقدامات اجرايي و پرهيز از اقدامات اصطكاك//ي و خنثيكنن//ده ني//ز از مهمترين عواملي به شمار ميرود كه باعث ميشود نتايج اقتصاد مقاومتي در قالب كنترل ت//ورم، تقويت ثبات و آرام//ش در اقتصاد، افزايش رش//د اقتصادي و بهبود توليد و اشتغال و رفاه خانوارها در جامعه به وقوع بپيوندد.

مطالبات معوق، عامل اصلي توقفتوليد

باوجود تمام دستاوردهاي اقتصادي نظام بانكي در سال گذشته بايد توجه داشت كه همچنان مهمترين مشكل بانكهادركشور،وصولمطالباتمعوق استكهباعثميشودوصولمطالبات بانكها به عنوان كليدي براي بازشدن قفل توليد و اشتغال در كشور مطرح شود. در همين راستا دبيركل كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي كش//ور گفت: وصول مطالبات معوق بانكها عاملي براي رونق دوباره توليد و اش//تغال كشور و تحقق شعار سال 1396 اس//ت. محمدرضا جمشيدي درباره نقش سيستم بانكي كشور در تحقق شعار سال 1396 كه از سوي مقاممعظمرهبري،»اقتصادمقاومتي، توليد و اشتغال« نامگذاري شد، گفت: مهمترين مش//كل امروزه بانكها در كش//ور، وصول مطالبات معوق است زيرا ميتوان وصول مطالبات بانكها را كليدي براي بازشدن قفل توليد و اشتغال در كشور عنوان كرد.

وي افزود: در صورتي كه مطالبات بانكها توس//ط دولت و مش//تريان سيس//تم بانكي وصول شود، بانكها ميتوانند با اعطاي تسهيالت و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كشور نقش بسزايي در رونق توليد و اشتغال در كشور داشته باشند.

دبيركل كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي كشور در گفتوگو باايبناگفت:هنگاميكهواحدتوليدي از سرمايه كافي برخوردار باشد و بتواند در شرايط ضروري از تسهيالت بانكي استفاده كند، به طور حتم با افزايش تكنولوژي و توليد به روز محصوالت خ//ود، زمينه گس//ترش فعاليت و به كارگيري نيروي انس//اني بيش//تر و اشتغالزايي را خواهد داشت.

وي در ادامه توضيح داد: البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه تنها بانكه//ا در وص//ول مطالبات دخيل نيستندبلكهخودتوليدكنندگانهمدر يك سمت اين مشكالت هستند زيرا آنها ميتوانند با بازگرداندن تسهيالت دريافتيخودازبانكها،كمكيبرايباز شدن قفل داراييهاي بانكها باشند.

جمشيدي افزود: از طرفي برخي از بدهكاران سيس//تم بانكي در قبال پرداخت تس//هيالت دريافتي خود از سيستم بانكي، امالك و داراييهايي به بانكها دادهاند و متاس//فانه نهتنها اين امالك رش//د و س//ودآوري براي بانكها نداش//ته اس//ت بلكه با ركود حاكم بر بخش ساختمان در كشور، بانكه//ا از اي//ن ام//وال و داراييه//ا متحمل زيان هم ش//دهاند. دبيركل كانون بانكها و موسس//ات اعتباري خصوصي كشور درباره اقدام بانكها در زمينه وص//ول مطالبات و فروش داراييهاي مازاد گفت: بانكها با درج آگهي در روزنامههاي كثيراالنتشار و برخي اقدامات ديگر به دنبال به فروش رساندن اين داراييها هستند.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد: نامگذاري س//ال 96 به ن//ام توليد و اشتغال در س//ايه اقتصاد مقاومتي و آغاز فعالي//ت در اين زمينه ميتواند نويدبخش اتفاقه//اي خوبي در اين س//ال باشد البته در صورتي كه همه دس//تگاهها و س//ازمانهاي ذيربط همكاري الزم را با سيستم بانكي كشور داشته باشند.

بانكها،حياطخلوتبنگاههاي اقتصادي

همچنين نايب رييس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به مساله بهبود فضايشغليگفت:قطعادستگاهقضاو مجموعه دستگاههاي مرتبط در كشور بايد براي سرمايهگذاران امنيت شغلي و سرمايهگذاري پايداري ايجاد كنند و افق روشني را در برابر سرمايهگذاران قراردهند.علياديانيوضعيتسيستم بانكي كش//ور را مورد توجه قرار داد و افزود: بانكه//اي ما و نظام حاكم بر بانكها و رويكرد آنها در عرصه پرداخت تسهيالتبرايواحدهايتوليديعقيم هستند و در واقع اين بانكها عالقهمند هس//تند در حوزههايي خدماتدهي داشته باش//ند كه بنگاههاي توليدي مربوط به خودشان باشد.

وي از ضع//ف نظارتي موجود نيز انتقاد كرد و گفت: عدم تمايل بانكها در واگذار كردن بنگاههاي اقتصادي كه در اختيار دارند از ديگر مشكالت اين بخش است و آنچه در برنامه پنجم پيشبيني ش//ده بود، محقق نش//ده اس//ت و بانكها حياط خلوت برخي از بنگاههاي اقتصادي هستند و تمايل ندارند به واحدهاي غيرتوليدي خود تسهيالتي ارائه دهند.

نماينده مردم قائمشهر در مجلس با بيان اينكه سيستم بانكي در بخش مربوط به تسهيالت نياز به پيرايش و پااليش دارد، به ايس//نا گفت: اقتصاد مقاومتي تنها برش يك ساله نيست بلكه يك هارموني اس//ت و مجموعه منظمي را در درون خود شكل ميدهد و در هر سال هر دستگاهي بايد بخشي از اين مجموعه را پيش ببرد. بر همين مبنا مقام معظم رهبري امسال را نيز بنا به ضرورت، حكمت و نياز كش//ور سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري كردند.

ادياني در پايان اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي به عن//وان دكترين توليد و اشتغالتلقيميشودكهبايدتمهيدات الزم براي عملياتي شدن آن در تمام دستگاهها انديشيده شود.

پيچيدگينظامبانكي

يك عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه بايد اقدام جدي و عملياتي براي توجه به توليد و بهبود وضعيت اشتغال داشت، گفت: اين توجه نبايد صرف آمارهاي مراكز آمار در مورد نرخ رشد اقتصادي يا بيكاري باشد. بايد وضعيت اقتصادي را در ك//ف خيابانها و در ميزان رفاه مردم جستوجو كرد.

حسين حسينيشاهرودي اجرايي شدن ش//عار اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال را منوط به اهتمام دولت دانس//ت و توضيح داد: دولت بايد در اين راه پيشقدم باشد كه اگر احتياج به تصويب قانوني دارد پيشنهادش را به مجلسدهدواگرالزماستقوهقضاييه با مفاس//د برخورد كن//د دولت آن را مطرح كند. ورود بخشخصوصي نيز منوط به حمايت دولت است.

اين عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اقدامات س//تاد اقتصاد مقاومت//ي گفت: اين ستاد سال گذشته همه چيز را بر حل مش//كل نقدينگي و دادن بدهيهاي بانكي مراكز توليدي ميديد كه فراتر ازرفعمشكلنقدينگياستومباحثي همچون پيچيدگي نظام بانكي، نظام ناس//الم مالياتي و گمركي، قانون كار و ساير قوانين باالدستي در مشكالت حوزه توليد تاثيرگذار است.

حسينيش//اهرودي تاكي//د كرد: بايد مش//كالت به گونهاي حل شود كه توليدات داخلي بتواند با كاالهاي خارجي رقابت كند چون در غير اين صورت آسيب جدي به بخش توليد وارد ميش//ود. همچنين دولت بايد اهتمام جدي در اج//راي قانون رفع موانعتوليدداشتهباشدتاباارادهتمامي دس//تگاهها امسال ش//اهد شكوفايي اقتصاد كشور باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.