بهبود ضريب جيني در دولت يازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

»ضري//ب جيني« ب//ه عنوان يكي از ش//اخصهاي مهم اندازهگيري نابرابري توزيع درآمد بر اساس آمارهاي رسمي، در دول//ت يازده//م بهبود يافته و به عبارت ديگر همس//و با سياستهاي اقتصاد مقاومتي از شكاف درآمدي بين فقير و غني در كشور كاسته شده است.

بر اساس دادههاي مركز آمار ايران، ميانگين ضريب جيني كل كش//ور از سال ات1389 1394 از 0/41 به 0/39 كاهش ياف//ت. اين كاهش به معني حركت كش//ور در جهت توزيع عادالنهتر درآمد و ثروت است.

بر اساس اعالم اين مركز، ضريب جيني در مناطق شهري در سال ‪0/01 ،1394‬ درصد افزايش را تجربه كرد و به عدد 0/37 رس//يد اما در مناطق روس//تايي بدون تغيير در عدد 0/34 باقي ماند.

ش//اخص جيني يا ضريب جيني شاخص اقتصادي براي محاسبه توزيع ثروت در ميان مردم است. باال بودن اين ضريب در يك كشور به عنوان شاخصي از باال بودن اختالف طبقاتي و نابرابري درآمدي در اين كشور در نظر گرفته ميشود.

اندازه ضريب جيني بين صفر )معرف جامعهاي با برابري كامل توزيع درآمد( و يك )نمايانگر نبود برابري توزيع درآمد در جامعه( تغيير ميكند. باال بودن اين ضريب در يك كشور به عنوان شاخصي از باال بودن اختالف طبقاتي و نابرابري درآمدي در اين كشور در نظر گرفته ميشود. بيشترينضريبجينيدرسال6831 به گزارش ايرنا، بررسي سري زماني شاخص ضريب جيني از سال 1383 تا 1393 )يك دهه( نشان ميدهد اين ضريب با نوس//انهاي زيادي در اين مدت روبهرو بوده و متناسب با شرايط اقتصادي كشور افزايش يا كاهش داشته است. اين آمار گوياي آن اس//ت كه بيشترين ضريب جيني مربوط به سال 1386 )دولت نهم( اختصاص دارد.

مقايسه تورم و ضريب جيني در ايران نشان ميدهد افزايش تورم در افزايش ضريب جيني دوره بعد موثر است. به عبارت ديگر آثار افزايش تورم بر ش//اخصهاي توزيع درآمد، با يك وقفه زماني صورت ميگيرد.

البته آثار پرداختهاي انتقالي نظير يارانهها كه در اواخر سال 1389 اجرا شد، در همان سال اثر خود را منعكس كرد و به كاهش ضريب جيني در سالهاي و1389 1390 منجر شد.

روند افزايش//ي ضريب جيني از س//ال 1391 آغاز شده و به دليل صعودي بودن ميزان تورم، روند افزايشي آن تا سال 1393 نيز تداوم داشته است.

نكتهاي كه الزم است در مقايسه تورم و ضريب جيني در نظر گرفته ش//ود، شرايط آغازين دولت يازدهم در مقايسه با دولتهاي نهم و دهم است.

روحاني در حالي دولت را تحويل گرفت كه نرخ تورم در س//طح 15/2 درص//د بود اما آن را با ن//رخ تورم 39 درصدي )متوسط 21ماهه منتهي به مرداد (1392 به دولت يازدهم واگذار كرد.

دولت دهم به مدد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت نفت توانس//ت با واردات گس//ترده و اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها، زمينه كاهش ضريب جيني به طور موقت را فراهم آورد اما دولت يازدهم در شرايطي مجبور به پرداخت يارانهها شد كه درآمدهاي ناشي از صدور نفت هم به علت تحريمهاي بينالمللي و هم به دليل كاهش قيمت نفت، با كاهش شديدي روبهرو شده بود.

براين اس//اس به دليل كمرنگ شدن آثار رفاهي يارانهها ناش//ي از تورم به جا مانده از سياستهاي بهكار گرفته شده در دولت دهم، همچنانكه انتظار ميرفت ضريب جيني در سال 1392 )سال انتقال دولتها( افزايش يافت ولي از شدت افزايش آن در سال 1393 كاسته شد.

پرداختيارانههاينقديازسال9831 آغازشدودرابتداي كار تاثيري بر معيشت خانوارهاي روستايي و شهري داشت اما بهتدريج با افزايش قيمتها تاثير آن كاهش يافت. سيگنالمثبتكنترلتورم اهتم//ام دولت يازدهم بر رعاي//ت انضباط مالي و پولي و كنترل تورم را ميتوان عاملي در جلوگيري از افزايش سطح ضريب جيني قلمداد كرد به نحوي كه اگر تورم مهار نميشد و به زير 10 درصد نميرسيد، شايد اين شاخص بيش از اين مقدار نيز افزايش مييافت.

از اين رو انتظار ميرود با توجه به رويكرد دولت در هدايت سياستهاي حمايتي خود به سمت اقشار آسيبپذير از طريق اجراي طرحهايي چون مسكن اجتماعي، كاهش سهم مردم از هزينههاي سالمت و نيز تداوم روند نزولي نرخ تورم در آينده، اين شاخص توزيع درآمد بهبود يابد.

به باور كارشناسان، ضريب جيني از جمله متغيرهايي است كه از تورم و رشد اقتصادي تاثير ميپذيرد از اين رو زماني كه معضل تورم به صورت اصولي حل شود و رشد پايدار اقتصادي حاصل شود، ضريب جيني نيز بهبود خواهد يافت.

بديهي اس//ت اتخاذ سياس//تهاي م//دت رفاهي و غيراصولي براي كاهش ضريب جيني بدون توجه به معضل تورم و رشد اقتصادي )همچون تجربه دولت دهم( نفعي براي خانوار و اقتصاد بههمراه نخواهد داش//ت و در سالهاي بعد موجب افزايش ش//كاف درآمدي و بدتر شدن ضريب جيني خواهد شد. همچنين با توجه به گشودهشدن فصل تازهاي در اقتصاد كشور پس از برجام و اهتمام مسووالن براي استفاده حداكثري از فضاي موجود براي حل مشكالت اقتصادي كشور، انتظار ميرود در سال »اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال« با تحقق اهدافي چون رشد پايدار اقتصادي و رفع معضل بيكاري بهوي//ژه براي جوانان، به عنوان يك//ي از عوامل تاثيرگذار بر شاخصهاي توزيع درآمد، در آينده شاهد بهبود اين شاخص اقتصادي باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.