تكرار تجربه تورم يك رقمي پس از 26 سال

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

نرختورمدر21 ماهمنتهيبهاسفندماه5931 نسبتبه21 ماهمنتهي به اسفندماه 1394 معادل 9 درصد است. به گزارش »جهان صنعت« به نقلازروابطعموميبانكمركزي،تحققنرختورم9 درصديسالگذشته بعد از نرخ تورم تك رقمي سال 1369 دومين تجربه ايران در دستيابي به نرخ تورم زير 10 درصد است، بر اين اساس ايران پس از 26 سال در رديف كشورهاي با نرخ تورم يك رقمي قرار گرفته است. خالصه نتايج بهدست آمده از شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 1390=100 به شرح زير است: - شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق ش//هري ايران در اسفندماه 1395 به عدد 262/8 رسيد كه نسبت به ماه قبل 2/0 درصد افزايش يافت. - شاخص مذكور در اسفندماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11/9 درصد افزايش داش//ته است. - نرخ تورم در 12 ماه منتهي به اسفندماه 1395 نسبت به 12 ماه منتهي به اسفندماه 1394 )نرخ تورم سال (1395 معادل 9/0 درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.