ويژگيهاي ارز جايگزين دالر از زبان سيف

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه رفروم پولي ايران حداقل دو سال ديگر زمان الزم دارد، گفت: ارز جايگزين دالر بايد نقش اساسي در تجارت خارجي داشته و از ثبات الزم برخوردار باشد.

ولياهلل سيف درباره حذف صفر از پول ملي و اينكه اين موضوع در بودجه سالجاري ديده نشده است، گفت: در دولت مصوبهاي براي حذف صفر نداشتيم و قصد چنين كاري را نداريم. وي به مهر گفت: بانك مركزي اليحهاي به دولت فرستاد كه هنوز هم در دست بررسي است كه در يكي از مواد آن مطرح شده بود، واحد پول ايران چيست. در اينجا بحث شد كه وقتي مردم واحد پول ايران را تومان ميشناسند، چرا ريال بگوييم بنابراين در اين ماده آمد كه واحد پول ايران تومان باشد. البته اين هم هنوز قطعي نشده و بايد به مجلس برود؛ لذا براي حذف صفربرنامهاينداشتيم.رييسكلبانكمركزيتوضيحداد:انباشتيازتحريمهاي سالهاي گذشته موجب شده تعداد صفرهاي اسكناسها زياد شود و حذف صفر در زماني امكانپذير خواهد بود كه از ثبات و پايداري تورم تك رقمي اطمينان پيدا كنيم. وي با بيان اينكه شايد ظرف يكي دو سال آينده شرايط خوبي براي حذف صفر باشد، گفت: با توجه به روند تورم تكرقمي كه شاهد آن هستيم، با استمرار اين روند در دو يا سه سال ديگر شرايط براي حذف صفر فراهم ميشود. س//يف همچنين درباره تغيير ارز گزارشدهي و در پاسخ به اين سوال كه چه ارزي جايگزين دالر خواهد شد، گفت: مشغول بررسي هستيم و اين موضوع در دستور كار بانك مركزي قرار داد. مهم اين است چه نوع ارزي جايگزين شود. رييس كل بانك مركزي افزود: ارزي كه ميخواهد جايگزين شود بايد بايد دو ويژگي داشته باشد، يكي آنكه در صادرات و واردات كشور ما نقش اساسي و سهم باالتر داشته باشد و ديگر آنكه آن ارز خودش از ثبات و استحكام الزم برخوردار باشد لذا همكاران ما اين موضوع را بررسي ميكنند. وي همچنين درباره عدم تعامل و مراوده بانكهاي بزرگ جهان با بانكهاي كشور و استمرار مشكالت بانكي گفت: يكي از مشكالت بانكهاي ما صورتهاي مالي بانكهاست كه از شفافيت الزم برخوردار نيست. سيف افزود: يكي ديگر از اشكاالت ما عدم تعادل ترازنامهاي و مالي بانكهاست. يكي ديگر از موانع به استانداردهاي عملياتي بانكي برميگردد كه بايد در بانكها اجرا شود. يكي از موارد ديگر به مقررات مبارزه با پولشويي و ضد تامين مالي تروريست بر ميگردد كه اينها استانداردهاي روز دنياست و تا زماني كه بانكهاي ما مجهز به اين موارد نباشند بانكهاي ديگر حاضر به همكاري با آنها نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.