ژرمنها در صدر كشورهاي سرمايهگذار در ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ج//ذب بي//ش از 12 ميليارد دالر پس از برج//ام مورد تصويب هيات سرمايهگذاري خارجي قرار گرفت و استان خراسانشمالي در جذب اين س//رمايهها پيشتاز بوده است. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از پايگاه اطالع رساني دولت، آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت اقتصاد حكايت از آنداردكهجذببيشاز21 ميليارددالرپسازبرجامموردتصويبهيات سرمايهگذاري خارجي قرار گرفته و استان خراسان شمالي در جذب اين سرمايههاپيشتازبودهاست. همچنينآلمانباسهميلياردو269ميليون دالر در صدر كشورهاي سرمايهگذار قرار دارد. در بازه زماني يكم دي ماه سال4931 تاتاريخ01 اسفندماهسال5931 نيز،درمجموع21 ميليارد و84 ميليون و869هزار دالر سرمايهگذاري خارجي به تصويب اين هيات رس//يده است. بنا بر آمار اعالمي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بيشترين ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي تا قبل از حل موضوع هستهاي ايران در دولتيازدهم،بهسال2102 ميالديبازميگرددكهرقمينزديكبهچهار ميليارد و 700 ميليون دالر بوده است. اين رقم در سال 2013 ميالدي به سه ميليارد و 100 ميليون دالر، در سال 2014 به رقم دو ميليارد و 100 ميليون دالر و در نهايت در سال 2015 به دو ميليارد و 50 ميليون دالر كاهشيافتهاستاماازيكسالگذشته،درهاياقتصادكشوربهسويجهانيان براي تعامل سازنده و همكاريهاي مشترك گشوده شد كه فقط در سال 1395 هيات سرمايهگذاري خارجي9 ميليارد 175و ميليون 586و هزار دالر سرمايهگذاري مصوب در استانها به تصويب رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.