خروج داراييهاي سمي از ترازنامه

Jahan e-Sanat - - News -

مشاور صندوق بينالمللي پول با بيان اينكه برونرفت از بحران بانكي، راهكار عملي آزموده شده دارد، گفت: راه اصلي، انتقال داراييهاي سمي بانكها به بيرون، ترازنامه اس//ت. رمضانعلي اس//تاجي، مشاور صندوق بينالمللي پول با برشمردن راهكارهاي برونرفت از بحران بانكي گفت: برونرف//ت از بح//ران بانكي، راهكار عملي آزموده ش//ده دارد كه انتقال داراييهاي سمي بانكها به بيرون از ترازنامه است. ايجاد صندوقي به نام »صندوق انتقال بحران بانكي« كه وظيفه آن پااليش بانكها از داراييهاي سمي از طريق ادغام بانكهاي بحراني با حمايت مقطعي و ادواري حداكثر سه ساله دولت است، اولين راهكار عملي است كه در اين مورد بايد، بانك مركزي يا شوراي پول و اعتبار يا هر نهاد مسوول ديگر، تصوير روشن و شفافي از وضعيت كل نظام بانكي و يكايك بانكها براي يافتن شاخص سالمت بانكها داشته و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانكها براي اين ش//اخص استفاده شود تا بهطور مشخص معلوم شود كدام بانكها داراي چه مشكالتي در زمينه كفايت سرمايه و كمبود نقدينگي يا ساير مشكالتمديريتيهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.