استقبالازتسهيالت08 ميليونتوماني

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بانك قرضالحسنه مهر ايران از استقبال باالي مردمي از تسهيالت 80 ميليون توماني ازدواج خبر داد و گفت: برهم خوردن نظم نرخ سود سپردهها، تنها به دليل مشكالت داخلي بانكها نيست و داليل بيروني هم دارد. مرتضي اكبري درباره وضعيت اجراي طرح پيوند اين بانك )وام08 ميليونتومانيازدواج(،افزود:معتقدمزمانبرنامهريزيبلندمدت براي زندگي فرارسيده و مردم بايد با توجه به شرايط اقتصادي كشور براي آينده زندگي خود برنامه داشته باشند و طرح پيوند از جمله اقداماتي است كه ميتواند در اين راه كمك و ياور مشتريان دورانديش سيستم بانكي كشور باشد. وي به ايبنا گفت: از زمان آغاز طرح تاكنون )مدت زمان يك ماه( حدود 90 ميليون تومان سرمايهگذاري شده و اين نشان از استقبال باالي مردمي دارد. البته تا زماني كه مشتريان به صورت كامل نسبت به اين طرح اطمينان داشته باشند، نياز به زمان دارد و بانك هم تمهيداتي براي افزايش اطمينان خاطر مشتريان انديشيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.