نرخ 9 درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال 96

Jahan e-Sanat - - News -

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، نرخ ماليات بر ارزش افزوده كاال و خدمات عمومي در سال 1396 را 9 درصد اعالم كرد. محمد مس//يحي در پاس//خ به پرسشي در خصوص نرخ ماليات بر ارزش افزوده در س//ال 96 گفت: اين رقم همانند سال گذشته معادل 9 درصد اس//ت و تغييري نخواهد كرد. يادآور ميشود، 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده مطابق قانون شامل شش درصد ماليات و سه درصد عوارض ارزش افزوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.