امید قاهره به بهبود رابطه با واشنگتن

ترامپ و سیسي در كاخ سفید دیدار ميكنند؛

Jahan e-Sanat - - News -

عبدالفتاح سیس//ي، رییسجمهور مصر، از جمله سیاستمداراني اس//ت كه دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریكا، او را شخصیتي فوقالعاده ميداند. سیس//ي كه براي سفري رسمي راهي آمریكا ميش//ود، به تعمیق روابط با آمریكا امید بسته است.

دونالد ترامپ هیچگاه نگاه تحسینآمیز خود به حكمرانان اقتدارگرا را انكار نكرده است. در كنار والدیمیر پوتین، رییسجمهور مصر هم از افرادي است كه ترامپ از او به عنوان شخصیتي فوقالعاده یاد كرده است.

در ماه سپتامبر سال گذشته میالدي ترامپ در جریان كارزار انتخاباتياش با سیسي دیدار و گفتوگو كرد. او در آن زمان در ستایش نقش و عملكرد سیسي در جریان كودتاي نظامي سال 2013 گفت: او كنترل و زمام امور را در دس//ت گرفته است. البته در سخنان ترامپ نكتهاي در این مورد به چش//م نميخورد كه ابعاد فش//ار و س//ركوب بر منتقدان به مراتب بیشتر از دوران حسني مبارك است.

حال سیسي قرار است با رییسجمهور آمریكا دیدار و گفتگو كند. رییسجمهور مصر در این راستا شنبه گذشته راهي واشنگتن شد.

دویچه وله در آستانه سفر سیسي به واشنگتن و دیدار او با همتاي آمریكایياش گزارشي منتشر كرده و مينویس//د كه دیدار ترامپ و سیسي به احتمال بسیار قوي دوستانه و بدون تنش برگزار خواهد ش//د. ترامپ خواهان آغازي نو در روابط دوجانبه آمریكا و سیسي هم در تالش گسترش و تعمیق مناسبات با آمریكاست.

در دوران ریاستجمهوري باراك اوباما سایه تنش بر مناس//بات واشنگتن و قاهره سنگیني ميكرد. اوباما در هنگامي كه سیسي زمام امور در مصر را در دست گرفت، برنامههاي فروش سالح به این كشور را بهطور موقت متوقف كرد. او دو سال بعد تصمیم خود را مورد بازبیني قرار داد. اهمیتاستراتژیكبرايثباتمنطقه دولت اوباما بارها موارد نقض حقوق بش//ر در مصر را م//ورد انتقاد قرار داد اما بر این نكته نیز اذعان داش//ت كه اهمیت استراتژیك مصر براي خاورمیانه بیش از آن است كه بتوان كمكهاي مالي میلیاردي به این كشور را قطع كرد.

دولت جدید آمریكا در آس//تانه سفر سیسي نقش مصر در منطقه را ستوده است. مقامات كاخ سفیداینكشوررالنگريثباتبخشدرخاورمیانه خوانده و پیش//اپیش ب//ر اهمیت مصر به عنوان همپیمان و شریك ایاالت متحده تاكید كردهاند. یكي از مقامهاي كاخ سفید برنامههاي اصالحات اقتصادي سیسي را مهم و شجاعانه خوانده است. او در مورد اینكه آیا مسایل حقوق بشري نیز در دیدار روساي جمهور آمریكا و مصر مطرح خواهد شد، گفته است كه این موضوع طبیعا از اولویت برخوردار است اما ترجیح بر آن است كه درباره چنین مس//ایل حساسي به صورت خصوصي و محرمانه بحث و گفتوگو شود.

بس//یاري از مصريها بر این باورند كه میزان فشار و سركوب امروز بیش//تر از دوران حسني مبارك است كه در ماه نوامبر 2011 در جریان جنبشهاي مردمي و بهار عربي سرنگون شد. گرفتاردردامركوداقتصادي عبدالفتاح سیس//ي، ژنرال سابق ارتش كه در س//ال 2014 میالدي زمام قدرت در مصر را در دست گرفت و برخيها او را منجي تلقي ميكردند، امروز با شدیدترین بحران اقتصادي كش//ورش در دهههاي گذشته دست و پنجه نرم ميكند.

وضعیت نابس//امان اقتصادي، چشمانداز نه چندان روشن براي نسل جوان كه بخش اعظم جمعیت مصر را تش//كیل ميدهد و همچنین بیكاري س//بب افزایش نارضایتي در میان اقشار گوناگون جامعه شده است.

سیسي حال امیدوار است كه با سفري موفق به آمریكا و دیدار با ترامپ در كاخ سفید به حكومت خود در مصر مشروعیت بیشتري ببخشد.

به نوشته خبرگزاري آلمان، او رابطه چندان گرمي با اوباما نداش//ت اما به این افتخار ميكند كه اولین رییسجمهوري بوده كه پیروزي ترامپ در انتخابات را به او تبریك گفته است.

مصر پس از اسراییل بزرگترین دریافتكننده كمكهاي نظامي از آمریكا است؛ كمكهایي كه حجم آن بر 3 / 1 میلیارد دالر بالغ ميشود. البته انتظار ميرود كه مصر در عرصههاي دیگر نیز از پشتیباني مالي ایاالت متحده برخوردار شود.

روند صلح خاورمیانه، تنش میان اسراییل و فلسطینیان و نقش میانجیگرانه مصر و همچنین مبارزه مش//ترك علیه تروریس//م بینالملل از موضوع//ات محوري دی//دار ترامپ و سیس//ي خواهند بود.

رییسجمهور مصر همچنین امیدوار اس//ت كه دولت آمریكا تحت ریاستجمهوري ترامپ گروه اخوانالمسلمین را در فهرست سازمانها و دستههاي تروریستي جاي دهد. البته در وزارت خارجه آمریكا نگرانيهایي در مورد برداشتن این گام مطرح شده است.

هدف از سفر سیس//ي به واشنگتن، تقویت رواب//ط اقتص//ادي و بازرگان//ي، افزایش حجم سرمایهگذاريهاي آمریكا در مصر در پرتو برنامه اصالح//ات اقتصادي به منظور حل مش//كالت ساختاري اقتصاد مصر عنوان شده است.

برخ//ي مناب//ع محوره//اي این نشس//ت را فاش كردند. ترامپ و سیس//ی پی//ش از این در سپتامبر گذشته زمانیكه ترامپ نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده بود نیز دیدار داشتند.

در همین راستا مسوول ارشد در كاخ سفید جمعه گذش//ته اعالم كرد رییسجمهور آمریكا در این نشست براي احیای روابط بین واشنگتن و قاهره تالش خواهد كرد. وی خاطرنشان كرد رایزنیهایآمریكاومصربرمسایلامنیتیمتمركز خواهد شد.

ای//ن منبع اف//زود در این نشس//ت طرفین كمكهای نظام//ی و مالی آمریكا ب//ه قاهره را كه پیشبینی میشود تا رسیدن وضعیت مصر به س//طحی قدرتمند ادامه داشته باشد، بررسی خواهند كرد.

این نخستین سفر رسمی رییسجمهور مصر از س//ال 2010 یعنی چند ماه قبل از سرنگونی رژیم حسنی مبارك محسوب میشود. سیسی همچنین با ركس تیلرسون، وزیر خارجه آمریكا و جیم//ز ماتیس، وزیر دفاع این كش//ور دیدار و گفتوگو خواهد كرد.

این دو رییسجمهور درباره پارهای از مسایل از جمله مبارزه با تروریسم، موضوع فلسطین و اوضاع منطقه بهویژه سوریه، عراق، یمن و لیبی تبادل نظر میكنند. روابط مصر و دولت س//ابق آمریكا به ریاس//ت باراك اوباما، بهویژه بعد از سرنگونی حكومت اخوانالمس//لمین در ژوئیه ،2013 به تیرگی گرایید اما انتظار میرود با آمدن ترامپ، این روابط بهبود یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.