دردسر تازه مایكل فلین

Jahan e-Sanat - - News -

CBB-مشاور مستعفی امنیت ملی آمریكا جزییات مبالغ دریافتی از تلویزیون روسیه را افشا نكرده است.

مدارك تازهای كه كاخ سفید منتشر كرده نشان میدهد مایكلفلین،مشاورامنیتملیمستعفیرییسجمهورآمریكا، جزییات شماری از دریافتیها، از جمله مبالغ دریافتی از سوی تلویزیون دولتی روس//یه را در اظهارنامه مالی اولیه خود در بهمنماه گذشته فاش نكرده بود. در مداركی كه كاخ سفید شنبه گذشته منتشر كرده است، این مقام كاخ سفید فهرستی از منابع درآمدی خود را از شبكه تلویزیونی راشاتودی و شركت حملونقل هوایی ولگا ذكر كرده است.

این موارد پیش از این مطرح نشده بودند. فلین اظهارنامه مالیاولیهرا32بهمنماهامضاكردهامادرآنهااشارهایبهسه مورد سخنرانی انجامشده برای شركتهای روسی نكرده بود. اظهارنامه مالی اولیه كه مجموعهای از پرداختیهای مرتبط با سخنرانیهای فلین را دربر میگرفت، در ماه فوریه و چند روز پیش از استعفای فلین به دلیل جنجال بر سر ارتباط وی با سفیر روسیه، در كاخ سفید به ثبت رسید. با این حال روند بازنگری و تجدیدنظر در فرم اولیه پس از استعفای فلین به حالت تعلیق درآمد.

در روزهای اخیر مقامهای كاخ سفید از فلین خواستند این روند را به پایان برساند و به او توصیه كردند نام هر سازمانی را كه به او پولی پرداخت كرده بهطور جداگانه ذكر كند.

نزدیك یك ماه پیش الیجا كامینگز، نماینده دموكرات از ایالت مریلند، مداركی را منتشر كرد كه بر اساس آنها مشخص شدفلینپیشازانتخاباتریاستجمهوریآمریكا،مبلغیبیش از 67 هزار دالر از شركتهای روسیه، ازجمله نزدیك به 34 هزاردالرازراشاتودیدریافتكردهبود. كامینگزگفتدریافت پول از تلویزیون دولتی روسیه، برخالف قوانین ایاالتمتحده است كه به مقامهای نظامی بازنشسته آن كشور اجازه نمیدهد هدیهای از س//وی قدرتهای خارجی دریافت كنند. مایكل فلین بهمنماه سال گذشته در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر تماسهای وی با سفیر روسیه و گفتوگو درباره تحریمهای اعمالشده واشنگتن علیه مسكو، از مقام خود استعفا داد.

فلین در نامه كنارهگیری خود نوشت در فاصله دوره انتقالی دولت دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریكا، با دولت گذشته، تماسهای متعددی با سفیر روسیه در آمریكا داشته و به مایك پنس،معاونرییسجمهور،اطالعاتناقصیدربارهمحتوایاین تماسهاارائهدادهاست.درهمینراستا،فلین01 فروردینبه مقامهایی كه در حال تحقیق درباره ارتباطات احتمالی میان ستاد تبلیغات انتخاباتی ترامپ و روسیه هستند، گفت: در صورت برخورداری از مصونیت قضایی، حاضر به پاسخگویی به پرسشهای نمایندگان كنگره دربارۀ نقش روسیه در انتخابات آمریكاس//ت. راب//رت كلنر، وكیل فلین، پ//س از آن در پیام توئیتریتاییدكردمذاكراتیباكمیتههایامنیتیسناومجلس نمایندگان صورت گرفته است و فلین حرفهایی برای گفتن دارد و در نظر دارد، اگر ش//رایط اجازه دهد، آنها را بیان كند. به گزارش پرس تی وی، در حال حاضر افبیآی، كمیتههای اطالعاتیمجلسنمایندگانومجلسسنایآمریكادربارهاتهام ادعایی مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری سال6102 درآمریكاوهرگونهارتباطاحتمالیمیاندستیاران ترامپ و مسكو تحقیق میكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.