بحران در تیم رهبري آمریكا

Jahan e-Sanat - - News - S.Harsani.k@gmail.com

صالحالدین هرسني*- مایكل فلین، مشاور امنیتي سابق دونالد ترامپ، در جدیدترین اعالم مواضع خود گفته است كه در صورت بهره بردن از مصونیت قضایي حاضر است درباره نقش روسیه در پیروزي ترامپ در انتخابات آمریكا شهادت دهد. البته تهدید به افشاي دخالت روسیه در نقش و مهندسي كردن انتخابات آمریكا موضوعي است كه به كرات از سوي حزب دموكرات و نخبگان آن مطرح شده بود و از آنجایي كه چنین ادعایي ميتوانست به پاشنه آشیل و حتي كابوس رییسجمهور آمریكا تبدیل ش//ود، ترامپ تالش دارد با پیش كشیدن برخي موضوعات جنجالي و حاشیهاي مانند صدور احكام مهاجرتي آن را به حالت تعلیق درآورد و از اهمیت آن بكاهد. محققا آنچه فلین قرار است درباره آن در كنگره آمریكا سخن بگوید، حول موضوعاتي چون هك كردن و حمالت سایبري روسیه به مخازن اطالعاتي آمریكاست. مسلما مسكو در این مداخله تالش داشت وجهه هیالري كلینتون را تضعیف و از رقیب او حمایت كندچراكهپیروزيترامپميتوانستروسیهراازمحدودسازياستراتژیكدوران اوباما رها كند. با این همه، آنچه فلین قصد شهادت و افشاي آن را دارد موضوعي است كه در گذشته نیز از سوي حزب سبزها، هواداران سوسیالیسم برني سندرز و نخبگان و سیاستمداران حزب دموكرات مطرح شده بود و با توجه به شفاف و روشن بودن موضوع قرار نیست مایكل فلین بر اطالعات دیگر و جدیدتري در نزد نمایندگان كنگره شهادت دهد. نكته آن است كه شائبه دخالت و مهندسي كردن روسیه در انتخابات آمریكا تا قبل از تصمیم فلین بیشتر در حد فرضیه و گمان بود، حال كه او تصمیم به افشاي حقیقت دارد، اهمیت كنش او را مشخص ميكند. به این معنا كه او با این شهادت خود بر همه تردیدها و ابهامات مبني بر مهندسي كردن و دخالت روسیه در انتخابات آمریكا پایان ميدهد.

با همه جزر و مدي كه در تصمیم فلین وجود دارد، نميتواند بدون پیامد باشد. در نگاه نخست این تصمیم فلین به معني تصاعد و تداوم بحران در كادر رهبري آمریكاست و از آن مهمتر اینكه بحران مشروعیت سیاسي ترامپ را وارد فاز تازهاي خواهد كرد. در سطحي دیگر اصرار بر افشاي آنچه فلین خواستار آن است، به منزله ابر سیاه و تهدیدي بر فراز كاخ سفید خواهد بود كه ميتواند فرجامسیاسيترامپراباسرنوشتينظیرسرنوشتریچاردنیكسونرییسجمهور مستعفي این كشوردر دهه 1970 روبهرو كند ضمن آنكه همه آن برنامههاي ترامپ مبني بر آنكه او و اعضاي كابینه اش قرار بود هیمنه و عظمت آمریكا را در ادوار پسااوباما به مردم آمریكا باز پس دهند، رنگ ميبازد.

محققا روسي گرایي سازمانیافته افراد كابینه ترامپ كه با گاف فلین كلید خورده است، آینده سیاسي ترامپ را با چالش فراوان روبهرو ميسازد. طرفه آن است كه بحران مشروعیت سیاسي ترامپ با شهادتهاي محتمل و قریب الوقوع ركستیلرسوندرمقاموزیرامورخارجهوهمچنینجفسشنزوزیردادگستري دولت ترامپ وحتي جرد كوشنر داماد ترامپ در روزهاي آینده خبرساز ميشود و وضعیت دشواري را براي كاخ سفید رقم خواهد زد. بدون تردید بازنده اصلي این وضعیت فعلي آمریكا مردمي خواهند بود كه با پشت كردن به سوسیالیسم برني سندرز و سنت لیبرال دموكرات هیالري كلینتون، فریبي و دورویي ترامپ را براي تحقق آرمانهاي خود در سومین دهه هزاره سوم ترجیح دادند.

* مدرس علوم سیاسي و روابط بینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.