برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در صربستان

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- مردم صربستان در حالی دیروز برای شركت در انتخابات ریاستجمهوری پای صندوقهای رای رفتند كه گفته میشود نخست وزیر محافظهكار این كشور بیشترین شانس را برای پیروزی دارد.

الكساندرووچیچ،نخستوزیرمحافظهكارصربستانبهعنواندارندهبیشترینشانسبرایپیروزیدرانتخاباتریاستجمهوری این كشور شناخته میشود و این در حالی است كه جناح مخالف نسبت به افزایش دامنه نفوذ ووچیچ هشدار میدهد.

سمت ریاستجمهوری در صربستان عمدتا تشریفاتی است اما انتظار میرود كه ووچیچ با توجه به نفوذ خود در حزب حاكم بتواند قدرت را همچنان در عمل در اختیار داشته باشد. همچنین گفته شده كه نتایج این انتخابات به احتمال زیاد تغییری در وضعیت صربستان به عنوان اهرم تعادلی میان اتحادیه اروپا و روسیه ایجاد نكند.

رقبای ووچیچ میگویند: او با رویكردی خودكامه به دنبال آن است تا به حضور خود در راس قدرت از هر طریق ممكن ادامه دهد. نتایج نظرسنجی پیش از انتخابات همچنین حاكی از آن است كه مشاركت حداكثری 6/7 میلیون واجد شرایط رای دادن در انتخابات پیشرو میتواند احتمال كشیده شدن انتخابات به دور دوم را تقویت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.