انتخابات اكوادور در سایه تحوالت ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- انتخابات ریاستجمهور در اكوادور در حالی برگزار شد كه بحران سیاسی در ونزوئال بر روند برگزاری این انتخابات سایه افكنده است. مردم اكوادور دیروز برای شركت در انتخابات ریاستجمهوری پای صندوقهای رای رفتند و این در حالی است كه این انتخابات به شدت تحت تاثیر تحوالتی قرار دارد كه در ونزوئال در حال وقوع است.

گیلرمو السو، كاندیدای انتخابات ریاستجمهوری اكوادور از جناح مخالف با انتقاد شدید از لنین مورنو، نامزد تحت حمایت دولت گفته كه مورنو اكوادور را به ونزوئالی دیگری تبدیل خواهد كرد. وی در این باره در میان جمعی از حامیان خود گفت: كودتایی در حال شكل گرفتن برای تصرف مجمع ملی است. آیا این چیزی است كه شما میخواهید؟ پس بیایید دست به تغییربزنید.

در همی//ن ح//ال وزیر امور خارجه دولت فعل//ی اكوادور با انتقاد از موضعگیری مخالفان در آس//تانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری تصریح كرد: آنها میخواهند مردم را با طرح این ادعا كه اكوادور به سمت تبدیل شدن به ونزوئال حركت میكند، سردرگم كنند. در حال حاضر وضعیت اقتصادی در اروپا مانند ونزوئال بوده و با ركود مواجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.