احتمال حمله داعش به نیروگاههای هستهای انگلیس

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- سرویسهای اطالعاتی انگلیس از احتمال حمله گروه تروریستی داعش به فرودگاهها و نیروگاههای هستهای این كشور خبر میدهند.

سرویسهای اطالعاتی انگلیس در 24 ساعت گذشته نسبت به احتمال وقوع حمالتی در فرودگاهها و نیروگاههای اتمی این كشور هشدار دادهاند. به نوشته تلگراف، آژانسهای اطالعاتی انگلیس هشدار دادهاند گروه تروریستی داعش و دیگر گروههای تروریستی به راههایی برای بمبگذاری از طریق تلفن همراه و لپتاپ دست یافتهاند كه میتوانند از ایستهای امنیتی در فرودگاهها عبور كنند. سرویسهای امنیتی و اطالعاتی انگلیس همچنین هشدار دادهاند كه هكرهای وابسته به این گروههای تروریستی ممكن است درصدد دور زدن سیستمهای امنیتی مورد استفاده در نیروگاههای هستهای برآیند.

چیز نورمن، وزیر انرژی انگلیس گفت دولت این كشور در قبال دفاع در مقابل تهدیدهای سایبری كامال متعهد است و در نظر دارد در زمینه امنیت سایبریحدوددومیلیاردپوندهزینهكند.ویاضافهكرد: درموردنیروگاههای هستهای باید اطمینان حاصل شود كه این نیروگاهها در مقابل تهدید روزافزون سایبری از مقاومت كافی برخوردار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.