ناتو: توانایی نظامی ارتش تركیه كاهش یافته است

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله- ارتش تركیه بعد از كودتای نافرجام و به دنبال آن تصفیه بخشی از كادرهایش تضعیف شده است. پیمان ناتو درباره توانایی ارتش تركیه در اجرای عملیات نظامی تردید نشان میدهد.

روزنامه آلمانی ولت آم زونتاگ به نقل از یك دیپلمات برجسته ناتو گزارش داده است كه ارتش تركیه به ویژه در نیروی دریایی و هوایی تضعیف شده و توانایی آن در اجرای عملیات نظامی كاهش پیدا كرده است. تركیه از سال 1952 عضو پیمان ناتو است و بزرگترین ارتش ناتو را بعد از آمریكا دارد.

ادعای دیپلمات برجسته ناتو درباره قابلیت و توانایی ارتش تركیه زمانی مطرح ش//ده است كه تركیه عملیات س//پر فرات در شمال سوریه را بعد از بیرون آوردن شهرهای جرابلس و الباب از چنگ گروه دولت اسالمی داعش خاتمهیافتهاعالمكرد.اینعملیاتهفتماه طولكشیدوبنابرگفتهمقامات تركیه ماموریت آن با موفقیت خاتمه یافته است. هدف این عملیات دور كردن تروریس//تهای »دولت اس//المی« از مرزهای تركیه و همچنین ممانعت از پیشروی واحدهای شبهنظامی كرد متعلق به یگانهای مدافع خلق بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.