رویكردمشابهپوتینوترامپدرحوزهبینالملل

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-سخنگوی كرملین اعالم كرد رییسجمهوری روسیه و همتای آمریكایی وی رویكردهای تقریبا مش//ابهی در قبال مسایل حوزه روابط بینالملل دارند. دیمیتری پسكوف اعالم كرد: والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ هر دو در اولویتهای خود كه ش//امل منافع ملی میشود، تاكید دارند و رویكردشان در روابط بینالملل بسیار مشابه است. وی ادامه داد: پوتین و ترامپ هر دو به خوبی متوجه هستند كه در مواردی منافع ملی ایجاب میكند كه روابط خوبی با شركای خود داشته باشید تا اطمینان حاصل شود كه چنین روابطی به طور دوجانبه مفید است و در عین حال دغدغههای طرف مقابل نیز مدنظر قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.