انصراف دیوان عالی ونزوئال از انحالل پارلمان

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC دیوان عالی ونزوئال از تصمیم قبلی خود برای انحالل پارلمان این كشور عقب نشست.

رای این نهاد برای سلب اختیار پارلمان كه در اختیار جبهه مخالفان دولت است، باعث اعتراض و تظاهرات در ونزوئال شده است. شنبه شب گذشته نیكوالس مادورو در پیامی تلویزیونی از دیوان عالی خواست كه در رای خود تجدید نظر كند. معاون رییسجمهور ونزوئال هم این درخواست را تكرار كرد. پیش از این واكنش رییسجمهور ونزوئال و معاونش دادستان كل ونزوئال و از متحدان كلیدی رییسجمهور، در یك سخنرانی تلویزیونی و در حالی كه نسخهای از قانون اساسی ونزوئال را رو به دوربین تكان میداد، تصمیم دیوان عالی را محكوم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.