آلمان درخواست افزایش بودجه نظامی را رد كرد

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - آلمان درخواست دولت آمریكا را كه خواهان افزایش بودجه دفاعی این كشور و سایر اعضای سازمان پیمان آتالنتیك شمالی است، رد كرده اس//ت. وزیر خارجه آلمان گف//ت: این ایده كه آلمان دو درصد تولید ناخالص ملی را صرف امور دفاعی خواهد كرد كامال غیرواقع بینانه است. وي گفت: سایر مخارج مثل كمكهای توسعه را باید مد نظر قرار داد. با این حال ینس استولتنبرگ، دبیركل ناتو درخواست آمریكا از اعضا برای پرداخت سهمی برابر را منعكس كرد. در نشست سال 2014 سران ناتو توافق شده بود كه همه كشورهای عضو، دست كم دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند تا آمادگی الزم را برای مشاركت در عملیات نظامی احتمالی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.