كشتهشدن72 شبهنظامیطالباندرافغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - وزارتدفاعافغانستانازكشتهشدن72 شبهنظامیطالبان در این كشور شنبه گذشته خبر داد. وزارت دفاع افغانستان اعالم كرد: نیروهای امنیتی این كشور 27 شبهنظامی عضو گروه طالبان را به كام مرگ كشاندند.

براساس بیانیهای كه از سوی وزارت دفاع افغانستان صادر شد، نیروهای دفاع ملی افغانس//تان به همراه دفاع امنیتی این كشور چندین عملیات مشتركانجامدادندكهبراثرآنهاعالوهبركشتهشدن72 شبهنظامی71 نفر دیگر زخمی و شش نفر بازداشت شدند. این عملیاتها در 11 والیت افغانستان از جمله قندهار، هلمند، ننگرهار و قندوز صورت گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.