حزب مارین لوپن حزب نفرت است

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP كاندیدای انتخابات ریاس//تجمهوری فرانس//ه حزب رقیب راستگرای خود را حزب نفرت قلمداد كرد. امانوئل ماكرون در جمع هواداران خود نسبت به شكست دادن مارین لوپن متعهد شد و گفت: در دور نخست انتخاباتش را از گردونه رقابتها خارج خواهد كرد. این كاندیدای انتخابات ریاستجمهوری فرانسه همچنین در اظهارنظری جنجالی جبهه ملی را كه تحت رهبری لوپن قرار دارد حزب نفرت قلمداد كرد. ماكرون گفت: جبهه ملی حریف اصلی ماست پس بیایید بهطور جدی با آنها بجنگیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.