شرط رونق تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

يك كارش//ناس بازار س//رمايه، بازنگري در قوانين بازار س//رمايه را اتف//اق خوش//ايندي خواند و گفت: كارشناس//ان و فعاالن بازار سرمايه متوجه ش//دند كه نقش قانون بازار س//رمايه و همچنين حسابرس//ان بسيار مهم است و سازمان بورس به درستي در اين مسير حركت ميكند. شاهين چراغي، رييس هيات مديره كارگزاري مهرآفرين در گفتوگو با س//نا، سال 95 را سال متوسط بازار س//رمايه تلقي كرد و اظهار داشت: س//ال 95 براي بازار سرمايه سالي متوسط محسوب ميشود و هنوز آثار توافقات برجام و انتظارات ناشي از آن محقق نش//ده و امري زمانبر است. وي با اشاره به دو مشكل عمدهاي كه بازار سرمايه در سال 95 با آن مواجه شده بود، گفت: بازار سرمايه در اين سال با دو مشكل مواجه شد، پيش بيني شركتها درخصوص سودهاي عمليات//ي تحقق پيدا نك//رد و دوم اينكه ميزان نقدينگي وجوه آزاد چه در بازار آزاد و چه در بازار سرمايه و چه در بازار پولي كافي نبود. رييس هيات مدي//ره كارگزاري مهرآفرين در خصوص كاهش نقدينگي افزود: متاس//فانه ابتدا فشار كسري پول و كمبود نقدينگي در ب//ازار پول بود و اكن//ون اين كمب//ود نقدينگي به گردن بازار سرمايه افتاده است. اين كارش//ناس بازار سرمايه، با اشاره به فعاليتها و اقداماتي كه طي ماههاي اخي//ر با رياس//ت ش//اپور محمدي در درون ب//ازار س//رمايه رخ داده است، خاطرنشان كرد: خوشبختانه با حض//ور دكتر ش//اپور محمدي، سازمان هدفمندتر حركت ميكند. رييس س//ازمان بورس هنگامي كه س//كان رياست اين س//ازمان را به دست گرفت، شرايط بيروني، شرايط مساعدي نبود اما با اقداماتي كه وي انجام داد توانست محيط درون بازار را به نظم و ثبات الزم برساند. چراغي بازنگريهاي انجام ش//ده توس//ط س//ازمان بورس را بس//يار اثربخش خواند و عنوان كرد: اين اقدامات به وي//ژه در درازمدت تاثيرات مطلوبي در بازار خواهد داشت همچنين بايد محيط پيرامون كه مواردي همچون قواني//ن و مقررات بانكي و وضعيت بودجه كشور را دربرميگيرد، همسو با بازار س//رمايه باشد. رييس هيات مديره كارگ//زاري مهرآفرين ادامه داد: تاثي//ر عوامل بيرون//ي بر بازار سرمايه در س//ال 95 خيلي بيشتر بوده اس//ت تا تاثير عوامل دروني بر وضعيت بازار. عوامل بيروني از جمله عواملي بودهاند كه در كنترل سازمان و اجزا بازار س//رمايه نبوده است. به گفته اين مقام مس//وول، محمدي اص//ل اول خود را بر س//المت بازار گذاش//ته اس//ت. رييس سازمان به همراه كارشناسان خود درخصوص مسايل داخلي بازار سرمايه از جهت فك//ري و عملي اقدام//ات مفيدي داشتهاند. وي با اشاره به توقف نمادها گفت: اق//دام س//ازمان درخصوص بسته شدن نمادها در پي عدم ارائه اطالعات درست شركتها حركتي در جهت حمايت از س//هامداران و توبيخ ك//ردن مدير متخلف و اقدام ارزش//مندي در جهت جلب اعتماد س//هامداران و س//المت بازار است. چراغي با بي//ان اينكه جلب اعتماد به بازار از س//ه زاويه ايجاد ميشود، تصريح كرد: حسابرس//ي اطالعات شركتها نخس//تين راه براي جلب اعتماد فعاالن بازار س//رمايه است. موضوع دوم، سياس//تهاي مديران شركتهاست و عملكرد شركتهاي كارگزاري و سرمايهگذاري مورد سوم اس//ت. اقدامات محمدي در هر سه حوزه قابل مشاهده است و اين مساله يكي از بزرگترين دستاوردهاي بازار س//رمايه طي اين مدت در سال 95 بوده است.

رييس هيات مدي//ره كارگزاري مهرآفري//ن به موضوعات اثرگذار بر بازار سرمايه در سال 96 پرداخت و اظهار داشت: آزادسازي و تكنرخي شدن ارز ميتواند تحول اساسي در برخ//ي از صناي//ع از جمله صنعت پتروشيمي ايجاد كند. وي ادامه داد: در خصوص نهادهاي پولي و بانكي، نياز است موسس//ات رتبهبندي در سال آينده به سرعت راهاندازي شود و اين موضوع سبب ايجاد حلقههاي تكميلي و ارتباطي مناسبي ميان بازار پول و س//رمايه ميشود كه تاثيرات مثبت//ي بر ب//ازار خواهد گذاش//ت. همچنين كاهش ميزان بدهي دولت ب//ه بانكها و پيمان//كاران از قدرت متحول كردن بازار سرمايه برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.