هشدار معاون عمليات و نظارت فرابورس؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- هيجان در بازار س//هام هميش//ه مس//بب اختالل در روند عادي معامالت است. معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس نسبت به رفتارهاي هيجاني اخير كه منجر به تغييرات قيمتي سهام برخي از شركتهاي درج شده در تابلو ب بازار پايه شده هشدار داد و اعالم كرد تداوم اين روند منجر به اعمال محدوديتهايي براي انجام معامالت توسط ناظر بازار فرابورس خواهد شد. اواخر سال گذشته همزمان با بازگشايي بالغ بر 130 نماد معامالتي در بازار پايه جديد، راهاندازي تابلو »پايه ب« در فرابورس كليد خورد. امروز پس از گذشت حدود دو هفته كاري از راهاندازي اين تابلو جديد همراه با تس//هيل شرايط انجام معامالت، شاهد تغييرات قيمتي سهام برخي از شركتهاي درج شده در تابلو »پايه ب« هستيم كه به همين منظور بهنام محسني، معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس انتظاراتي را از سهامداران و فعاالن در تابلو معامالتي »پايه ب« مطرح كرد. محسني عنوان كرد: پس از طبقهبندي بازار پايه به سه تابلو معامالتي الف، ب و ج و تسهيل انجام معامالت در تابلو »پايه ب« و امكان دسترسي مستقيم تمامي معاملهگران برخط به سامانه معامالتي آن بازار با وجود اين موضوع كه روند كلي معامالت در اكثر نمادهاي معامالتي روندي عادي را در پي داشته است در برخي از نمادهاي معامالتي تابلو »پايه ب« شاهد رفتارهايي هيجاني و اتخاذ تصميماتي بدون برنامهريزي الزم هستيم. معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس ادامه داد: در كمتر از 10 درصد از مجموع معامالت نمادهاي معامالتي حاضر در تابلو »پايه ب«، رفتارهاي هيجاني و روندهاي غيرعادي مشاهدهميشودكه09 درصدازشركتهاييادشده،مشمول شرايط درج در تابلو »پايه ج« هستند. با وجود اين موضوع و به منظور فراهم كردن فرصتي برابر براي تمامي شركتهاي بازار پايه براي تطبيق شرايط خود با مفاد دستورالعملهاي مربوطه، صرفا تا 31 مرداد 96 در تابلو »پايه ب« قابل معامله هستند و در صورت عدم تطبيق شرايط خود با مفاد دستورالعملها و مصوب//ات مربوطه از 31 مرداد 96 به تابلو »پايه ج« منتقل خواهند شد. محسني با بيان اينكه پس از انتقال نمادهاي ذكر شده به تابلو »پايه ج«، معامالت در آن تابلو با محدوديتهاي بيش//تري همراه بوده و صرفا سه روز در هر هفته قابل انجام خواهد بود، گفت: معامالت نمادهاي يادشده پس از اجراي حراج تكقيمتي با قيمت ثابت كشف شده و براساس قيمت نظري گشايش در حراج ناپيوسته قبلي قابل انجام است و امكان نوسان قيمت طي جلسه معامالتي وجود نخواهد داشت. محسني با طرح اين موضوع كه انتظار از سرمايهگذاران و سهامداران فعال در تابلو »پايه ب« اين اس//ت كه با صبر و حوصله به صورت آگاهانه و با هوش//ياري الزم در اكوسيس//تم جديد بازار پايه نسبت به اتخاذ تصميمات منطقي و نمايش رفتارهاي عقاليي اهتمام بورزند، هشدار داد: ادامه روند رفتارهاي هيجاني و اتخاذ تصميماتي بدون پشتوانه منطقي و برنامهريزي عقاليي، منجر به اعمال محدوديتهايي براي انجام معامالت توسط ناظر بازار فرابورس خواهد شد. به گفته وي، موارد مشكوك به دستكاري قيمت، انجام معامالت مبتني بر اطالعات نهاني و اقداماتي كه نوعا منجر به ايجاد ظاهري گمراهكننده از روند معامالت اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي كاذب يا اغواي اش//خاص به انجام معامالت اوراق بهادار شده است به كميته رسيدگي به تخلفات سازمان ارجاع شده و بررسيهاي بيشتر نيز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.