كارشناسان بازار سهام تشريح كردند؛

Jahan e-Sanat - - News -

شرايط بورس در سالي كه گذشت در يك مسير متعادل قرار داش//ت اما همچنان موانع سرمايهگذاري در اين نهاد پا برجاس//ت آخرين آمارها نشان ميدهد در حال حاضر 326 ش//ركت در بازار بورس اوراق بهادار تهران فعال هس//تند. به گزارش سنا، روح اهلل حسينيمقدم، معاون بورس اوراق بهادار تهران با اش//اره به پذيرفته شدن 38 صنعت در بورس اوراق به//ادار تهران افزود: هر كدام از آنها رفتار متفاوتي در بورس داشتند. حسينيمقدم با اشاره به تعامالت اقتصادي سال 95 افزود: تعامالت اقتصادي سال گذشته در حوزه خارجي تاثيرات مثبتي بر تعامالت اقتصادي گذاشت و سرمايهگذاران خارجي بيشاز053 ميلياردتوماندراينحوزهسرمايهگذاريكردند. معاون بورس اوراق بهادار تهران گفت: در دو سال اخير 770 كد معامالتي براي سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي خارجي در بورس تهران صادر شد و در برخي از شركتها رشد سودآوري به شكل محسوس بوده است. حسينيمقدم عامل سودآوري در س//ال 95 را ارتباطات بينالمللي عنوان كرد و افزود: ادعا داريم اقتصاد غيررسمي گستردگي زيادي دارد و عالوه بر آن بازار سرمايه در شفافيت رشد خوبي نسبت به گذشته داشته است. وي با اشاره به علت نزولي شدن سود برخي شركتها در س//ه سال گذشته گفت: تحريمهاي ظالمانه و مشكالت تامين مالي شركتها كه صرف پرداخت هزينه به بهرهبرداري ميرسند از جمله علل كاهش سوددهي برخي شركتها در مدت سه سال گدشته بود. معاون بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به موانع سرمايهگذاري در بورس گفت: ارزهاي اوليه، عدم جذب نقدينگي، نرخ بهره مشخص بدون ريسك مانع از سرمايهگذاري در بورس ميشود. با توجه به نامگذاري سال 69، اهتمام جدي به توليد و اشتغال سرلوحه سرمايهگذاران خواهد بود و اگر عزم جدي س//رمايهگذاران را داشته باشيم حتما در بازار سرمايه شاهد رونق بيشتري خواهيم بود. بهروز خدارحميديگركارشناسبازارسرمايهمعتقداست:درمناطق مختلف كشور فضاي سرمايهگذاري در بورس محدود است و اگر عموميت پيدا كند بسياري از سرمايههايي كه سود كم دارند به جاي ورود به بازارهاي كاذب به بازار س//رمايه روي ميآورند. اين كارشناس بورس درباره نوسانات بورس در سال 95 گفت: براي اينكه عموم جامعه رشد بورس را لمس كنند زمان الزم است در سال 95 نوساناتي داشتيم، در كشور آنچه را ك//ه در ب//ازار ميديديم اين بود ك//ه افراد به دليل عطش نقدينگي عرضهكننده بودند كه موجب منفي شدن بورس در بازار ميشدند و اين كار هفتهها ادامه داشت. خدارحمي با بيان اينكه بازارهاي رقيب رفاقت غيرمنصفانهاي را در پيش گرفتهاند، گفت: ترديدها در س//ال 95 از ابتدا تا انتها وجود داش//ت. بازار سرمايه به عنوان تاالر شيشهاي به اندازه كافي شفافيت را تجربه كرد ولي مشوقها كافي نبودند. وي گفت: در نيمهدومسال59 بهدليلدرهمتنيدگيبازارمشكلداشتيم. امروز زمان آن فرارسيده است كه اعضا و مجموعه بازار سرمايه و پول باهم تصميم گيرند و تعامل داشته باشند. خدارحمي گفت: با توجه به نامگذاري سال 69، اهتمام جدي به توليد و اشتغال سرلوحه سرمايهگذاران خواهد بود و اگر عزم جدي س//رمايهگذاران را داشته باشيم حتما در بازار سرمايه شاهد رونق بيشتري خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.