آيفكس 888 واحدي شد

Jahan e-Sanat - - News -

گروهبورس-شاخص كل فرابورس مبادالت نخستين هفته معامالتي سال6931 رادرارتفاع888 واحديبهپايانرساندتابهاينترتيبروندي صعودي را در روزهاي آغازين معامالتي سال جديد به ثبت رساند. اين در حالي است كه آيفكس در روز معامالتي پاياني سال 95 در سطح 875 واحديايستادوتوانستبازدهينزديكبه9 درصدرانسبتبهابتداياين سال رقم زند. در پنج روز معامالتي هفته منتهي به 11 فروردينماه سال 96 در بازارهاي ششگانه فرابورس، شاهد نقلوانتقال 755 ميليون ورقه به ارزش هفت هزار و 834 ميليارد ريال در 103 هزار نوبت دادوستدي بودي//م. در اي//ن ميان بي//ش از 740 ميليون ورقه ب//ه ارزش يكهزار و 558 ميليارد ريال در بازار سهام )مجموع بازارهاي اول، دوم، پايه و بازار شركتهاي كوچك و متوسط( دست به دست شد. همچنين اين هفته در بازار ابزارهاي نوين مالي 15 ميليون ورقه به ارزش شش هزار و 275 ميليارد ريال نقلوانتقال يافت. در همين حال از ميان روزهاي معامالتي هفته آغازين امسال در روز 5 فروردين شاهد بيشترين ارزش و در روز 9 فروردينماه شاهد بيشترين حجم معامالتي بوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.