اعالم 50 شركت فعال بازار سهام

Jahan e-Sanat - - News - تحليل

فهرست05شركتفعالتربورس تهران براي سه ماهه چهارم سال 95 اعالم شد. به گزارش بورس تهران، فهرس//ت 50 شركت فعالتر بورس تهران براي سه ماهه چهارم سال 95 بهروز شد و از اين ليست پنج شركت خارج و پنج ش//ركت جديد اضافه شدند. در دوره جاري نمادهاي وخاور، وآتي، وخارزم، وپارس و خزاميا از 50 ش//ركت فعالتر بورس تهران خارج و نمادهاي رمپنا، وبملت، وتجارت، بركت و شيراز به اين فهرست اضافه شدند. اين در حالي است كه صنايع پتروش//يمي خليجفارس، ش//ركت ارتباط//ات س//يار اي//ران، مخابرات ايران، ف//والد مباركه اصفهان وملي صنايع مس ايران پنج شركت فعالتر بورس اوراق بهادار در زمستان سال 95 بودند. همچنين ش//ركتهاي س//رمايهگذاري غدير، پتروشيمي جم، گروه مپنا، سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين، گسترش نف//ت و گاز پارس//يان، بانك ملت، معدن//ي و صنعتي گلگهر، پااليش نفت بندرعباس، سايپا و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در رتبههاي ششم تا پانزدهم جدول فعالترين ش//ركتهاي بورس//ي در سه ماهه چهارم سال 95 قرار دارند. از سويي ديگر رتبهه//اي 16 تا 30 نيز براي شركتهايپتروشيميمبين،پااليش نفت اصفهان، ايران خودرو، چادرملو، گروه مديريت سرمايهگذاري اميد، خدمات انفورماتيك، فوالد خوزستان، پتروش//يمي پرديس، بانك تجارت، سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي، سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات، پتروش//يمي فجر، فوالد خراس//ان، پااليش نفت تهران و سرمايهگذاري گروه توس//عه ملي به ثبت رس//يده اس//ت. براس//اس اي//ن گ//زارش، پتروش//يمي خارك، ايران ترانسفو، بان//ك اقتصاد نوي//ن، پارسخودرو، بانك كارآفرين، گروه پتروشيمي س. ايرانيان، بانك انصار، آسان پرداخت پرش//ين، صناي//ع آذرآب، پااليش نفت تبري//ز، پتروش//يمي فناوران، پتروشيمي ش//ازند، سرمايهگذاري س//ايپا، نفت بهران، سرمايهگذاري دارويي تامين، ماشينسازي اراك، س. صنايع ش//يميايي ايران، گروه دارويي بركت، پتروش//يمي شيراز و توس//عه صنايع بهشهر در رتبههاي 13تا05رابهخوداختصاصدادهاند. با توجه ب//ه تجربي//ات بورسهاي اوراق به//ادار در س//طح بينالملل، شناس//ايي ش//ركتهاي ممت//از يا داراي موقعي//ت برت//ر اغلب بر پايه معيارهاي نقدشوندگي سهام، ميزان تاثيرگذاري شركت بر بازار و برتري نس//بتهاي مالي انجام ميشود. بر اين اساس شناس//ايي شركتهاي فعالتر در بورس اوراق بهادار تهران بر پايه تركيبي از قدرت نقدشوندگي س//هام و ميزان دادوس//تد سهام در تاالر معامالت )تعداد و ارزش سهام دادوس//تد ش//ده(، تناوب دادوستد س//هام در ت//االر معام//الت )تعداد روزهاي دادوس//تد ش//ده و دفعات دادوستد شده( و معيار تاثيرگذاري شركت بر بازار )ميانگين تعداد سهام منتشر شده و ميانگين ارزش جاري س//هام ش//ركت در دوره بررس//ي( اس//ت. الزم به ذكر اس//ت 50 نماد فعالتر بورس ب//راي يك دوره يك س//اله محاسبه شده و هر سه ماه به روز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.