پیششرط تحقق توسعه تولید و اشتغال در کشور؛ سیاستگذاریواقعبینانه

Jahan e-Sanat - - News -

نامگذاری سالجاری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بار سنگینی بر دوش بخشهای مختلف صنعتی و معدنی کشور گذاشته که باید با نگاهی به عملکرد خود در گذش//ته و ترسیم چشمانداز، حرکت کنند.

رهبر انقالب س//ال 1396 را س//ال »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« نامگذاری کردند. به گفته ایشان، اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد، ممکن است چندان منشا اثر نباشد؛ ایشان با اشاره به جایگاه اشتغال در اقتصاد مقاومتی فرمودهاند: به نظر من عالج در این است که این نقطه کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم؛ به اعتقاد من این نقطه کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی و اشتغال و عمدتا اشتغال جوانان؛ اینها نقاط کلیدی اصلی است.

یک//ی از نکات مهمی که ایش//ان در انتخاب نام امسال به مس//ووالن کشور توصیه کردهاند، این است که با تمرکز بر تولید داخلی و اشتغال، به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی برسند. در این میان، بخش صنعت کش//ور بدون شک با توجه به سهم خود در تولید ناخالص داخلی، میتواند نقشآفرینی ج//دی در تحقق اه//داف مدنظر نامگذاری امسال داشته باشد.

برای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری باید در سال جدید با ارائه زیرساختهای مناسب س//بب اشتغالزایی و رونق تولید شد. برای رونق تولی//د در ش//رایط رکودی که طی چند س//ال اخیر گریبانگیر صنعت بود باید تدبیری اساسی اندیشید. طرحاشتغالضربتیآمادهشد وزی//ر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، »طرح اشتغال ضربتی« آماده و به رییسجمهور تقدیم شد.

محمدرضا نعمتزاده با تاکید بر اینکه به عنوان بخش//ی از نظام اقتصادی کش//ور، در خصوص مسوولیتهای خود در سال »اقتصاد مقاومتی، اش//تغال و تولید« فعالتر برخورد خواهیم کرد، گفت: در سه جلس//ه فوقالعاده در سال جدید در ای//ن وزارتخانه، پیش//نهادهای م//ا از جمله »طرح اشتغال ضربتی« آماده و به رییسجمهور تقدیم شد.

وی درب//اره برنامههای عملی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق »اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید«، افزود: پیشنهادهای ما به زودی در دولت مطرح میشود.

وزیرصنعت،معدنوتجارتتاکیدکرد:بایددر کشور اشتغال ضربتی به وجود بیاوریم اما اشتغال ضربتیکهمفیدباشدچراکهاغلببیکارانمانسل جوان و تحصیلکرده هستند و تعدادشان بیشتر از متوسط است، ما پیشنهاد کردهایم به نحوی این افراد را در بنگاههای اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مش//غول کار کنیم، مشروط بر اینکه دولت هم به کارفرمایان کمک کند.

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به تفکیک اولویتها، گفت: یکسری موانع تولید و اشتغال در کشور داریم که با وجود تالشهای دولت و مجلس طی چند س//ال گذشته برای کاهش موانع تولید و اش//تغال هنوز این موانع وجود دارد که بیشتر در حوزههای اقتصادی از جمله بانکها، مالیات و تامین اجتماعی است و پیشنهادهای ما برای رفع آنها به دولت ارائه شده است.

نعمتزاده افزود: بنگاههای تولیدی هم باید بهرهوری را افزایش دهند و با افزایش بهرهوری، تولید نیز افزایش مییابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: باید هر چه س//ریعتر تسهیالتی قائل شویم که انگیزه برای سرمایهگذاری مردم افزایش یابد تا در نتیجه آن اشتغال هم بیشتر شود. بر این اساس، هم برای رونق بازار داخلی و هم در جهت ایجاد توانمندی صادراتی، تصمیمهایی داریم که البته سالهای قبل هم این اراده بوده است اما به دلیل کمبود اعتبارات یارانهای این امر تحقق نیافت.

تسهیالت24 هزارمیلیاردتومانیبرای تولید در سال 96

اما یکی از برنامههای در نظر گرفته شده برای تولید در سال 96 پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنیبرارائهتسهیالت24 هزارمیلیاردتومانیبه 122 هزار واحد تولیدی و صنعتی است.

در صورت//ی که با پیش//نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت توس//ط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موافقت شود، ادامه طرح رونق تولید با نوسازی و تجهیز صنایع واحدهای مربوطه مدنظر قرار میگیرد.

قرار بر این شده که عالوه بر ادامه طرح رونق تولید در سال 1396 و ارائه تسهیالت واحدهای کوچک و متوسط متقاضی به منظور رونق در این بخش، طرح دیگری به منظور نوس//ازی صنایع واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا به عنوان تصمیم مکمل شاهد ادامه رونق تولید در کشور باشیم.

وزارت صنع//ت، معدن و تجارت، در روزهای منتهی به س//ال 1395 پیش//نهادی را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه داده تا در سال آینده با همکاری بانکها، تس//هیالت 42 هزار میلی//ارد تومانی به 122 ه//زار واحد صنعتی و تولیدی پرداخت شود.

نوسازی پنج هزار بنگاه صنعتی با پیشبینی 10 هزار میلیارد تومان تس//هیالت، سرمایه در گردش01 هزاربنگاهباتسهیالت01 هزارمیلیارد تومان، تکمیل 5000 طرح نیمه تمام صنعتی با پیش بینی کل مناب//ع 10 هزار میلیارد تومان، نوسازی 100 هزار واحد از صنوف تولیدی نیز با 10 هزار میلیارد تومان اعتبار و در نهایت نوسازی و تجهیز یک هزار فقره معدن با پیشبینی کل منابع دو هزار میلیارد تومان و در مجموع 122 هزاربنگاهصنعتیومعدنیباپیشبینیکلمنابع 42 هزار میلیارد تومان از موارد طرح جدید مد نظر به منظور رونق تولید در سال 1396 است.

به گزارش ایسنا، باید منتظر ماند و دید که آیا س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با طرح چند بندی یادش//ده که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، موافقت خواهد کرد ی//ا خیر. قطعا ادامه این ط//رح میتواند ادامه رونق واحدهای تولی//دی و صنعتی را با خود به همراه داشته باشد هرچند که در این زمینه باید به بازپرداخت تسهیالت ارائه شده توسط واحدهای مربوطه اش//اره ک//رد تا نظام بانکی کشور دچار مشکل نشود.

رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران نیز در این خصوص گفت: اصلیترین مس//اله صنعت ایران رقابتپذیر بودن آن است که نمیتوان این مساله را با تسهیالت مالی حل کرد.

مه//دی پورقاضی گفت: اصلیترین مس//اله صنعت ایران در حال حاضر رقابتپذیر بودن این صنعت است. این مسالهای است که در صنعت نمیتوان آن را با تسهیالت مالی حل کرد و باید با روشهای مدیریتی مناسب به دنبال آن بود.

بهگزارشمهر،ویافزود:ازرشد5/6 درصدی ششماههاولسال59،1/9درصدسهمصنعت ب//ود. صنعتی که س//ال 94 را در رکود گذرانده بود و بخش بزرگی از بنگاههای آن در آس//تانه ورشکس//تگی قرار گرفته بودند. زمانی که رشد اقتصادی بهار سال 95 و در ادامه شش ماهه اول سالباالیچهارودرنهایت5/6درصداعالمشد، فعاالن اقتصادی از پابرجایی رکود در صنعت خبر دادند و اینکه رشد اقتصادی نفتی است و خبری از رشد صنعت نیست.

رییس کمیس//یون صنعت ات//اق بازرگانی تهران تصریح کرد: صنعت به ویژه در س//طح بنگاههای کوچک و متوس//ط برای بقا تالش میکرد و یکی از مهمترین و البته خبرسازترین اقدامات دولت در این سطح، پرداخت تسهیالت 16 ه//زار میلیارد تومان//ی به این بنگاهها بود. تسهیالتی که اثرگذاری آن بر فضای صنعت با اما و اگرهای زیادی از سوی فعاالن اقتصادی همراه شد.

وی گفت: وضعیت صنعت در س//ه ماهه اول سال به طور عمومی منفی بود. در سه ماهه دوم در برخی بخشهای باالدستی شاهد رشد مثبت بودیم اما در سه ماهه سوم سال در صنایع مختلف ش//اهد رشد مثبت بودیم. به طور کلی وضعیت صنعت در سال 95 بهتر از سال 94 بود اما این مس//اله در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت داش//ت. در بخش خودرو شاهد پیشرفت نسبتا خوبی بودیم ام//ا در بخشهای دیگر ضعیفتر عمل کردیم.

در بخش لوازم خانگی رش//د نداش//تیم. در صنعت س//اختمان، در مورد سیمان رکود ادامه یاف//ت اما در مورد فوالد وضعی//ت بد نبود و به رشد قابل تاملی رسیدیم. پورقاضی اظهار داشت: به نظر میرسد اگر مس//ووالن اقتصادی کشور سیاس//تهای روشن توسعه اقتصادی را اعالم و در اج//را به آن عمل کنند ب//ه نتایج بهتری در صنعت میرسیم. آزادسازی اقتصادی تکنرخی ک//ردن ارز، عدم دخالت دولت در تصدیگری و قیمتگذاری و پذیرفتن معیارهای عرضه و تقاضا در بازار، سیاستهایی است که اگر دولت در پیش گیرد، وضعیت صنعت بهتر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.