کمیسیون اروپا دامپینگ ایران را رد کرد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- اگرچه کمیس//یون اروپا تصمی//م گرفته تعرفههای موقتی ب//رای واردات فوالد از کش//ورهایی همچون ای//ران را اعمال نکند اما ممکن اس//ت برخی کشورها را به عنوان ناقض مقررات و تالش برای دامپینگ معرفی کند.

منابع صنعتی گفتند کمیس//یون اروپ//ا تصمیم گرفته تعرفههای موقتی بر واردات فوالد از کشورهای ایران، برزیل، روسیه، صربستان و اوکراین اعمال نکند اما همچنان ممکن است کشورهایی را به عنوان ناقض مقررات در زمینه رقابت ناعادالنه معرفی کند.

ب//ه گ//زارش رویترز چن//دی پیش برخ//ی ش//رکتهای اروپایی ش//کایتهایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه برخی کشورها از جمله ایران، با قیمتهایی پایین و غیرعادالنه به اروپا فوالد صادر کردهاند و موجب شدهاند تولیدکنندگان اروپایی نتوانند با آنها رقابت کنند.

در ای//ن میان یک منبع آگاه که نخواس//ت نامش فاش ش//ود به رویترز گفته کمیس//یون اروپا اعمال تعرفههای موقتی را رد کرده اما این تنها یک گام است.

کمیس//یون اروپا از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اس//ت. همچنین یوروفر، ک//ه نمایندگی صنعت فوالد اروپا را بر عهده دارد، اعالم کرده این تعرفهها برای حمایت از این بخش ضروری است این در حالی است که صنعت فوالد اروپا پس از افت قیمت فوالد در سال ،2015 کمکم در حال ترمیم شدن است.

یوروف//ر در بیانیهای اعالم کرد: »اگر کمیس//یون ب//ا تولید مازاد کشورهایی عالوه بر چین مقابله نکند، بخش فوالد اروپا را در معرض نیروه//ای مخرب ظرفیت مازاد تولید فوالد جهان قرار خواهد داد. بر این اس//اس هرگونه تصمیمی مبنی بر عدم اعمال تعرفههای موقتی بر فرآوردههای فوالدی وارداتی از ایران و چهار کش//ور دیگر به اروپا که در ساخت و ساز و تولید ماشینآالت استفاده دارد، غیرقابل درک خواهد بود.

یوروفر در گذشته تنها نگران واردات بیرویه فوالد از چین، به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان به اروپا بود اما اکنون چین شروع به کاهش تولید فوالد خود کرده و میزان افزایش تولید فوالد هند هم در حال کند شدن است. به گفته یوروفر تهدید جدید متوجه صنعت فوالد اروپا از جانب ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.