ضربه پارچههای وارداتی به صنعت نساجی

Jahan e-Sanat - - News -

باش/گاه خبرنگاران ج/وان- در حال حاض//ر قاچاق پارچه به کارخانههای نس//اجی داخلی آسیب جدی رسانده است تا جایی که بس//یاری از واحدهای تولیدی تنه//ا با 30 درصد ظرفیت خود تولید میکنند. در همین رابطه رییس هیاتمدیره انجمن نساجی ایران گفت: قاچاق پارچه به طور معمول از هندوستان با کانتینر وارد کشور شده و پارچههای هندی با قیمت پایین یا متوسط در بازار عرضه میشوند.

محمد مروجحسینی اظهار کرد: در بعضی پارچهها مانند فاستونی و پلیاستر نیاز به واردات داریم اما مشکل اینجاست که پارچههایی به میزان زیاد وارد کشور میشوند که در داخل تولید دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.