رفوزه، مثل همیشه !

نگاهی به برنامههای صدا و سیما در نوروز 69؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروهفرهن/گ- تعطیالت نوروز باعث بیش//تر ش//دن اوق//ات فراغت مردم در این ایام میش//ود و طبیعتا بینندگان رسانههای جمعی مخصوصا تلویزیون را چند برابر میکند. از این رو ارزیابی عملکرد رسانه ملی در این ایام از اهمیت ویژهای برخوردار است. هرچند سالهاست که تکلیف معلوم است! تا آنجایی که یادمان است صدا و سیما هیچوقت عملکرد خوبی نداشته و تکلیف معلوم است اما ما بر حسب وظیفهمان هربار باید نقاط ضعف این رفوزه همیشگی را بشماریم، باشد که روزی قبول شود.

امسال سریالهای نوروزی تلویزیون از لحاظ ساختار و کارگردانی نسبت به سریالهای سال گذشته از کیفیت باالت//ری برخوردار بودن//د اما این به منزل//ه رس//یدن به نقط//ه مطلوب و ایدهآل نیست.

در این میان سریال علیالبدل به کارگردانی سیروس مقدم را میتوان مهمترین نقطه اتکای تلویزیون دانست که مدیران خیالشان راحت بود قطعا این اثر رضایت بینندگان را به دست خواهد آورد که دلیل آن هم کارنامه پر و پیمان سیروس مقدم است.

او نشان داده که هربار فیلمنامهای را دست گرفته به خوبی آن را ساخته و موید آن هم سریال پایتخت است که مردم هنوز با آن خاطره دارند.

ام//ا ای//ن ب//ار ب//ه نظر میرس//د س//یروسمقدم به دنبال مکاشفهای جدی//د و متف//اوت علیالب//دل را در فضای//ی جدید س//اخته و در این راه بیش از گذش//ته خود را به محس//ن تنابنده س//پرده است. تنابنده نیز که سالهاست با مقدم همکاری میکند بنا به تجرب//های که در ایران برگر به کارگردانی مس//عود جعفری جوزانی داش//ته به فضایی که این اثر داش//ته معطوف ش//ده که کامال در س//ریال مشهود است.

اما تفاوت ایران برگر و علیالبدل در اینجاس//ت که ایرانبرگر از اساس قصه جدی را دنبال نمیکرد و داستان تکراری داش//ت ک//ه ب//ا کارگردانی جعفریجوزانی رن//گ و بوی تازهای به خ//ود گرفته ب//ود. از آنجا هم که نسخه سینمایی بود، با توجه به زمان مح//دود ریت//م اثر تندتر ش//ده بود؛ چیزی که درس//ت نقطه مخالف آن را در علیالبدل شاهد هستیم. ظاهرا سیروس مقدم حرفهای جدی برای گفت//ن در این اثر دارد ولی زمان 15 قس//متی که در اختیار داشته منجر ش//ده تا ب//ا خیال راح//ت حرفها را بزند. این درحالی است که فضای قصه کامال شبیه به ایران برگر پیش میرود و مخاطب با روس//تا و آدمهایی کامال مشابه ایرانبرگر مواجه است.

البته ش//باهت س//اختاری دو اثر ام//ر مذمومی نیس//ت و ش//اید آنچه باعث شده حتی علیالبدل هم نتواند خیلی بگیرد، داستان سریال و فضای پربازیگر آن است که به نظر میرسد انتظ//ار مخاطب را ب//رآورده نکرده و در الب//ه الی دی//د و بازدیدها و رفت و آمدها آن طور که باید با علیالبدل ارتباط برقرار نکرده است.

ای//ن بار مناس//بت ن//وروز به کار ساخته جدید سیروس مقدم نیامد و قطعا سریال علیالبدل اگر در زمانی جز نوروز مانن//د فاصله زمانی بعد از تعطیالت ن//وروز و برگزاری انتخابات ریاس//ت جمهوری پخش میش//د با حجم باالتری از مخاطبان روبهرو بود که با هش//یاری بیشتری به تماشای آن مینشستند.

شبکه دو سیما نیز که امسال برگ برنده کاله قرمزی را در چنته نداشت سریال مرز خوشبختی به کارگردانی حسین س//هیلیزاده را به روی آنتن ب//رد که اتفاقا او ه//م کارنامه پربار و درخش//انی در ح//وزه سریالس//ازی دارد. اثری با حضور پوریا پورس//رخ و امیرحسین آرمان که نقشهای اصلی سریال را ایفا میکنند.

سریال مرز خوشبختی این بار هم مانند بیش//تر کارهای سهیلیزاده با محوریت جوانان س//اخته ش//ده بود و داس//تانش را ب//ا زب//ان طنز روایت میکرد. او که جوانان بس//یاری را به چهرهه//ای بازیگری تبدیل کرده، در ای//ن اثر هم بهره خوب//ی از بازیگران چه//ره برده که از جمله آنها میتوان به امیرحسین آرمان اشاره کرد که از قالبهای همیشگی خود فاصله گرفته و فضایی جدید را در بازیگری تجربه کرده است.

م//رز خوش//بختی ک//ه مابین دو سریال مناسبتی دیگر پخش میشود ت//ا اینجا توانس//ته قصه خ//ود را به ش//یرینی روایت و مخاطب را با خود همراه کند.

سریال دیوار به دیوار به کارگردانی س//امان مقدم نیز با حضور بازیگران نامآش//نا از شبکه سه پخش میشود. س//امان مقدم که کارگردانی برایش در س//ینما و تلویزیون کامال مجزا از هم هس//تند تالش کرده تا نسخهای به روز ش//ده از سریال شمسالعماره را به مخاطب ارائه بدهد.

او در این میان توانسته بازی بسیار خوبی از پژمان جمش//یدی بگیرد و حضور این بازیگر در کنار چهرههای دیگر کامال یکدس//ت و روان اس//ت. اما درس//ت نقطه مقابل جمش//یدی امیرمهدی ژوله قرار دارد.

ژول//ه هرق//در در اس//تنداپهای خندوانه موفق عمل کرد و درخشید در بازیگری بسیار معمولی بوده و حتی جاهایی به نظر میرسد دیالوگهایش را به ش//یوه همان اس//تنداپهایش ارائه میدهد. ولی در کل دو س//ریال مرز خوش//بختی و دیوار به دیوار در ج//ذب مخاطب ش//انه به ش//انه هم میروند و نمیتوان یکی را بر دیگری برتری داد.

در نهایت حضور س//ه چهره موفق به عنوان کارگردانهای س//ه سریال اصلی تلویزیون در نوروز منجر ش//ده ت//ا مخاطبان هنوز منتظر باش//ند تا اتفاقات قابل تاملتری در سریالهای ویژه عید بیفتد.

از س//ریالها ک//ه بگذری//م چند سالی اس//ت که بازار تولید مسابقات در ایام نوروز حسابی گرم شده است. مسابقاتی که یکی از یکی بیهیجانتر و لوست//ر! امس//ال ه//م طبق عادت جدید صدا و سیما مقداری از بودجه س//ازمان صرف تولید این مس//ابقات تکراری، بدون هیجان، بدون خالقیت و تقلیدی ش//د. کودک شو، فامیلی، آب و آت//ش، قند پهل//و ...و تعدادی از این مس//ابقات هستند. البته دلیل ج//ذاب نبودن این مس//ابقات واضح اس//ت؛ جوایز ک//م و ناقابل هیجان را از مس//ابقه میگیرد! متاسفانه جوایز مسابقات رسانه ملی از جوایز مسابقات مدرس//های هم کمتر است و طبیعی است برای کسی اهمیتی ندارد کسی برنده شود یا نشود.

گروه دیگری از برنامههای تازه مد ش//ده در صدا و سیما تلنت شوها یا همان برنامههای استعدادیابی است. ای//ن برنامهها در خارج از ایران دارای سابقه طوالنی است اما در ایران چند س//الی است که جا افتاده است. آقای گزارشگر، زمانی برای خندیدن ...و از نمون//ه این برنامهها در نوروز 96 بود. برنامههایی که هنوز استقالل ندارند و تقلی//د خالصان//د. جمله به جمله، پالن به پ//الن، ثانیه به ثانیهاش این حس را منتقل میکند که میخواهد شبیه تلنتشوهای جهانی باشد! که ن//ه امکان و نه لزومی دارد. کاش اگر به سراغ س//اخت این ژانر از برنامهها میروید کمی خودتان باش//ید، فقط کمی!

دس//ته دیگری از برنامهها نیز که قبل از نوروز نیز دارای اس//م و رس//م بودن//د مانن//د خندوان//ه و دورهمی نیز در ویژه برنامههای نوروزیش//ان توفیق//ی نداش//تند! خندوانه ضعف گروه مسابقات و گروه تلنت شوها را باهم یدک میکشید، مهران مدیری هم که سالهاست فکر میکند همین که باشد کافی است! تالش دیگری به عالوه وجودش نمیکند.

اگر بخواهم خالصه این گزارش را برایتان بگویم میشود حیف... حیف پول، حی//ِف وقت، حیِف آنتن، حیِف چشمهای ما!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.