استفاده 14 هزار نفر از »تورهای گردشگری تهران« در نوروز 96

Jahan e-Sanat - - News -

رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به اینکه از 28 اسفند تا 11 فروردین، 21 هزار نفر با سامانه 137 تماس گرفته اند، گفت: بیش از 14 هزار نفر از تورهای گردشگری اس//تقبال و بیش از چهار هزار خانوار از اس//کانهای موقت شهرداری استفاده کردهاند.

به گزارش ایس//نا، فرزاد هوشیار پارسیان درباره خدمات گردشگری ش//هرداری تهران در نوروز امسال، اظهار داشت: امسال در صد نقطه از شهر تهران ایستگاههای اطالعرسانی داشتیم.

در این ایستگاهها بستههای تهران گردی ارائه میشد و درون این بستهها یک نقشه تهران گردی به عالوه مهندسی توره//ای تهران گ//ردی و مراکز تخفیف دار ش//هر معرفی شده بود.

وی تورهای تهران گردی را یکی از مهمترین اقدامات ستاد گردشگری در نوروز امسال دانست و افزود: در ایام نوروز 24 تور تهران گردی طراحی کردیم.

از ای//ن توره//ا بیش از 10 تور به باغ موزه دفاع مقدس و 10 تور مربوط به ارگ تهران و حصار ناصری مربوط به قلب تاریخی تهران و منطقه 12 بود.

14 تور هم اماکن گردشگری برج میالد، برج آزادی و برج طغرل بود که پر طرفدارترین تور بود.

رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به اینکه بازدید از اماکن جدید گردشگری تهران مثل باغ موزه دفاع مقدس، پل طبیعت، دریاچه شهدای خلیجفارس و ... هم به صورت ویژه در قالب تور طراحی شده بود، تصریح کرد: میانگی//ن قیمت تورها ب//رای هر نفر 20 هزار تومان بود و 21 هزار نفر با سامانه 137 تماس گرفتند تا از این تورها استفاده کنند.

به گفته هوشیار پارسیان پنج تور یک روزه، 9 تور نیم روزه، 10 ت//ور قلب تاریخی ته//ران و تورهای پیاده روی برای اولین بار در تورهای نوروزی گنجانده ش//ده است و تورهای سبز با عنوان تورهای گردشگری دوچرخه سواری در میدان مش//ق و میدان ارگ نیز از تورهای گردشگری دوچرخه سواری بودند.

وی با اشاره به اینکه در این 24 تور تالش شده است شأن و ش//خصیت گردشگران حفظ شود، تاکید کرد: در تورهای گردشگری از اتوبوسهای VIP به همراه لیدرهای آموزش دیده و پک پذیرایی استفاده شد.

رییس ستاد گردشگری شهردار تهران توزیع تهران کارت در ایستگاههایستادگردشگریراازخدماتویژهستادعنوانکرد و گفت: در این کارتها برای شهروندان صد خدمت تفریحی، گردشگری، فرهنگی و ورزشی تعریف شده است. استفاده از بیآرتی، مترو و اتوبوسهای ش//رکت واحد با استفاده از این کارتها رایگان است.

هوش//یار پارسیان ادامه داد: برخی از مراکز گردشگری با ته//ران کارت از 50 تا 70 درصد تخفیف دارد. باغ موزه هنر ایرانی، خانه موزه شهید چمران و شهید بهشتی، حمام نواب ...و رایگان و باغ موزه قصر، خانه موزه انتظامی ...و 70 درصد تخفیفداشتند.سینماهانیزازتخفیف01 درصدیبهرهمند بودند.بهگفتهوی01 مجموعهورزشیشهرداریتهراندرایام نوروز امسال به شهروندان خدمات رسانی کردند و شهروندان توانستند با ارائه تهران کارت از تخفیفهای 50 درصدی در این مراکز استفاده کنند.

رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به استقبال حدود چهار هزار خانوار از اسکانهای ستاد گردشگری، عنوان کرد: اس//کانهای ستاد گردش//گری از دیگر خدمات رایگان شهرداری تهران در تعطیالت بود.

هوشیارادامهداد:اسکانهایرایگاندر11 منطقهوشامل خدماتی چون وای فای رایگان، حمام، س//رویس بهداشتی، چادرهای خانوادگی و گرمخانه برای طبخ غذا بود. در برخی از مناطق با کمک شهروندان صبحانه و کارواش رایگان هم در اختیار مسافران قرار داده شد.

وی با اش//اره به اینکه 87 هزار بسته تهرانگردی فروخته ش//ده اس//ت، افزود: هر سال این بس//تهها به طور رایگان در اختیار ش//هروندان قرار میگرفت ولی امس//ال هر بسته که شامل یک تهران کارت و نقشه تهرانگردی بود به هزار تومان فروخته شد.

بر اس//اس گزارش تهران س//ما، رییس ستاد گردشگری ش//هرداری تهران تصریح کرد: امس//ال 3434 نفر از خانواده معظم شهدا به طور رایگان از تورهای گردشگری شهرداری استفاده کردند.

هوش//یار پارس//یان رینگ ش//میرانگردی با دو مسیر نی//اروان و تجری//ش- پارک وی را از دیگ//ر دیگراقدامات ستاد گردشگری شهرداری بر شمرد و عنوان کرد: امسال توانستیم خانههای قدیمی مثل خانه عالءالسلطنه را برای بازدید عموم بازگشایی کنیم. همچنین در منطقه 11 منزل تیمور تاش را بازگشایی کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.