مرورسینمایکرهدرجشنوارهجهانیفجر

Jahan e-Sanat - - News -

جش//نواره جهانی فیلم فجر با هفت فیلم، س//ینمای کره را معرفی میکند.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، امس//ال در این بخش، هفت فیلم از کشور کرهجنوبی به نمایش درخواهد آمد که یکی از آنها در بخش پانورامای سینمای آسیا و کشورهای اسالمی نیز حضور دارد.

بنا بر این گزارش، کمال تبریزی از مش//اوران انتخاب فیلم جشنواره جهانی درباره این بخش گفت: سال گذشته در جشنواره بوس//ان هنگام دیدن فیلمهایی از ممالک شرق دور، سینمای کرهجنوبی دوباره توجه من و سایر مدیران جشنواره جهانی را به خود جلب کرد و پیشتر هم در جشنواره کن همین توجه جلب شده بود. به تدریج مطمئن شدیم تغییر و تنوع حساب شدهای در سینمای امروز کرهجنوبی در حال شکل گرفتن است. همین باعث شد با موافقت دبیر جشنواره جهانی، بخش سینمای کره در جشنواره طراحی شود.

تبریزیاضافهکرد:سینمایکرهمجموعهایاستازفیلمهایی در انواع و ژانرها مختلف با س//اختارهایی جذاب، متنوع و مردم پسند که در آسیا بیمانند است، در عین حال بعضی از آنها به نوع عالقه و تمایل جشنوارههای معتبر جهانی نیز توجه دارند. برای مثال فیلم ‪THE NET‬ ساخته فیلمساز نام آشنای این کش//ور، کیم کیدوک و ‪THE TABLE‬ ساخته کیم جونگ کوان از این دستهاند.

تبریزی همچنین با اش//اره به اینکه تقریبا همه فیلمهای مطرح سینمای کره در سال گذشته توسط مشاوران جشنواره دیده شد و مجموعهای نسبتا متفاوت برای نمایش در بخش مرور س//ینمای کرهجنوبی برگزیده شدند، گفت: اگر توفیق دیدن مجموعه فیلمهای انتخاب شده برای نمایش در بخش مرور س//ینمای امروز کره را در سیوپنجمین دوره جشنواره جهانی فجر پیدا کنید به احتمال زیاد با من هم عقیده خواهید شد که سینمای نوین کرهجنوبی مسیر موفقیت و رشد قابل توجهی را با انواع متفاوت و چش//مگیر در آینده نزدیک طی خواهد کرد.

آدرس س//ایت رس//می جش//نواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Film@Fajriff.com است.

سیوپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، 1-8 اردیبهشت 28)1396 ت//ا 21 آوریل (2017 به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.