در خانه فیلمها را تماشا نکنید

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- دو کارگردان موفق سینما از دوستداران سینما خواستند به جای تماشای فیلم در صفحه کوچک، آنها را در سینما تماشا کنند.

کریستوفر نوالن و سوفیا کاپوال در نشستی رودررو با عالقهمندان به سینما، به آنها گفتند وقتی صنعت سینما ببیند مردم عالقهمندند در خانه به تماشای فیلم بنشینند آن وقت سرمایهگذاری و جریان اصلی به سمت ایجاد پلتفرمهایی چون نتفلیکس و آمازون سوق پیدا میکند.

ای//ن دو کارگ//ردان که برای ارائه و معرفی فیلمهای جدیدش//ان در س//ینماکان، رویداد ساالنهای که از سوی انجمن ملی مالکان سینماها ترتیب داده میشود، حضور یافته بودند، گفتند امیدوارند هواداران آثارشان بخواهند آنها را در سینما تماشا کنند و برای دیدنشان بلیت بخرند و به سالنهای سینما بروند.

نوالن با نمایش فیلم کوتاهی از درام جنگی »دانکرک« در این رویداد حضور داشت. وی گفت: داستان این فیلم چنان است که الزم است شما را با خود به موقعیتی سراسر تعلیقآمیز بکشاند و این احساس را در شما ایجاد کند که انگار در همان موقعیت قرار دارید و تنها دست یافتن به این احساس این است که آن را در سینما تماشا کنید.

وی افزود: همه تالش//م را کردهام تا به بهترین نحو این احس//اس را ایجاد کنم.

سوفیا کاپوال نیز برای معرفی فیلم »فریبخورده« که بازسازی درام جنگ داخلی ساخته دان سیگل در سال 1971 با بازی کلینت ایستوود است و کالین فارل و نیکل کیدمن در آن نقشآفرینی کردهاند، در این برنامه حضور داشت. وی گفت: امیدوارم مردم به سینما بروند و معنی آنچه باید دیده شود را آنجا ببینند.

گسترشاستفادهازویدئوبهموضوعیبدلشدهکهصنعتسینمابسیار به آن توجه دارد و نتفلیکس و آمازون با سرمایهگذاری سنگین درصدد تولید فیلمهایی هستند که بتوان در خانه به تماشای آنها نشست.

هفته پیش اعالم شد فاکس و یونیورسال نیز درصدد تمرکز بر ساخت فیلمهایی هس//تند که بتوان آنها را در خانه و در صفحه تلویزیون یا به صورت آنالین تماشا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.