فروشیکمیلیاردو021 میلیونتومانی »سهبیگانه«

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- آخرین آمار رسمی از فروش فیلم »سه بیگانه« تا پایان روز جمعه رقم یک میلیارد و 120 میلیون تومانی را ثبت کرده است.

فیلم »سه بیگانه« از فیلمهای روی پرده در اکران نوروزی تا جمعه 11 فروردین یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون تومان فروش داشته است. این فروش شامل فروش مکانیزه و دستی است که در تهران و شهرستانها به دس//ت آمده است. در حالی که دیگر فیلمهای اکران نوروزی از تیزر تلویزیونی برخوردار هستند ولی این فیلم امکان پخش تیزر را ندارد. »سه بیگانه« پس از مشکالتی که به دلیل مهاجرت کارگردان آن به خارج و همکاری با ش//بکههای ماهوارهای پیش آمد چندی پیش با حذف نام کارگ//ردان اجازه اکران گرفت.امین حیایی، محمدرضا ش//ریفینیا، لیال اوتادی، مجید صالحی، برزو ارجمند، سحر قریشی، حمید لوالیی، علی کاظمی ...و بازیگران این فیلم هستند.این فیلم داستان سه مامور خارجی است که برای انجام عملیاتی با یک نقشه دقیق و از پیش تعیین شده وارد ایران میشوند اما از لحظه ورود با موقعیتهای ویژهای روبهرو میشوند که برنامههایشان را به هم میریزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.