درگذشت سردبیر سابق روزنامه خبر ورزشی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-عباسعبدالملکی،ورزشینویسباسابقهوسردبیرسابقروزنامه خبر ورزشی بامداد دیروز به دیار باقی شتافت.

عباس عبدالملکی که در روزهای گذشته به دلیل بیماری دیابت در بیمارستان مصطفی خمینی تهران بستری بود، بامداد دیروز به دلیل از کار افتادن کلیهها جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مرحوم عبدالملکی از نویسندگان قدیمی فوتبال ایران به شمار میرفت. او در برههای هم مربی تیمهای پارس خودرو، کشاورز، پیمان و مقاومت بود. از سوابق مطبوعاتی آن مرحوم میتوان به حضور در روزنامه خبر ورزشی به عنوان معاون سردبیر 6) سال( و سردبیر 5) سال( اشاره کرد.عبدالملکی در گذشته در روزنامه »نود« قلم میزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.