غيرفعال كردن خودكار نرمافزارها در پلياستور گوگل؛ فرار از آپديتهاي ناخواسته

Jahan e-Sanat - - News - باتکنولوژی

يكي از ويژگيهاي موجود در اپليكيش//ن پلياس//تور آپديت خ//ودكار نرمافزارها بدون اطالع به كاربر است. هرچند اين قابليت ممكن اس//ت به عنوان ويژگي كاربردي در پلياستور معرفي شود اما بس//ياري از كاربران به خاطر تمام ش//دن حجم اينترنت خود از اين ويژگي شكايت دارند.

پلياستور گوگل داراي قابليتي است كه بدون اطالع به كاربر و به صورت خودكار نسخه جديد نرمافزارهاي موجود روي اس//مارتفون كاربر را دانلود و نصب ميكند. اين ويژگي باعث ميشود كاربران هميشه از جديدترين نسخه برنامههاي موجود روي گوشي خود استفاده كنند. همچنين اين موضوع در اغلب موارد باعث تجربه كاربري بهتر و تامين بيش//تر امنيت ش//ما خواهد شد، اما همانطور كه گفته ش//د اكثر كاربران داراي حجم اينترنت محدود و مشخصي هستند و اين بهروزرسانيهاي خودكار باعث ايجاد هزينههاي اضافي ناخواس//ته براي كاربر ميشود، چه بايد كرد.عالوه بر اين، آپديت نرمافزارها باعث كاهش س//رعت و كارايي تلفنهوش//مند شما خواهد شد. خوشبختانه غيرفعال كردن اين ويژگي در پلياس//تور بسيار آسان است. براي جلوگيري از آپديت خودكار برنامه مراحل زير را انجام دهيد:

1-ماركتپلياستوررارويتلفنهمراه)تبلت( خود اجرا كرده و با كشيدن انگشت خود به سمت راست در صفحه اصلي )يا از طريق گزينه سه خط موجود در باالي س//مت چپ پلياستور( ليست منوي مورد نظر را باز كنيد.

-2 در ليست نشان داده شده گزينه Settings راانتخابكنيد.سپسمنويديگريبهشمانشان داده خواهد شد كه در باالي اين ليست، گزينهاي به نام ‪Auto-update apps‬ وجود دارد، آن را انتخاب كنيد.

-3 خواهيد ديد كه با انتخاب قس//مت بيان شده، سه گزينه به شما نمايش داده ميشود.

-4 براي غيرفعال كردن بهروزرساني خودكار برنامهها گزينه ‪Do not auto-update apps‬ را انتخاب كنيد. )ذكر اين نكته هم خالي از لطف نيستكهشمادرصورتتغييرنظرتانبرايآپديت نرمافزارها از طريق همين منو ميتوانيد تغييرات مورد نظر خود را اعمال كنيد.( با انجام مراحل باال، اين ويژگي در پلياستور غيرفعال ش//ده و ش//ما براي آپديت برنامههاي موجود روي تبلت يا اسمارتفون اندرويدي خود بايد به صورت دستي اقدام كنيد.

بهروزرس/اني دس/تي اپليكيشنهاي موجود روي گوشي )تبلت(

پس از انجام چهار مرحله ذكر شده در بخش اوليه آموزش بهروزرساني خودكار براي برنامههاي دس//تگاه اندرويدي شما غيرفعال ميشود و اگر ميخواهيد نرمافزار يا نرمافزارهايي را به صورت دستي آپديت كنيد، مراحل زير را انجام دهيد.

-1 يكبار ديگر انگش//ت خ//ود را در صفحه اصلي به سمت راست بكشيد و اين بار در منوي باز شده، گزينه ‪My Games‬ & ‪My Apps‬ را انتخاب كنيد.

-2 پس از لمس گزينه ذكر شده در تبي به نام Installed ليستي از اپليكيشنها و بازيهاي نصبشده روي دس//تگاهتان به شما نشان داده خواهد ش//د. همچنين تب ديگ//ر در كنار اين بخش به نام All وجود دارد كه در اين قس//مت نيز ليستي از تمام برنامهها و بازيهايي كه تاكنون دانلود كردهايد قرار دارد.

-3 در صورتي كه نسخه جديدي از يك نرمافزار منتشر شده باشد اين برنامه در قسمت بااليي تب Installed و ج//دا از بقي//ه نرمافزاره//ا در بخش Updates نشاندادهخواهدشد.

با لمس اپليكيش//ن مورد نظ//ر و زدن گزينه Update ميتوانيد به صورت دستي آن را آپديت كنيد. همچنين ش//ما ميتوانيد با انتخاب گزينه ‪Update All‬ موجود در قس//مت بااليي سمت راست ليست نمايش داده شده، همه نرمافزارها را به صورتيكجابهروزرسانيكنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.