فيسبوك روي تلفنهاي هوشمند قديمي قابل استفاده نيست

Jahan e-Sanat - - News -

فيسبوك اعالم كرد از اول آوريل امكان اس//تفاده از اين ش//بكه اجتماعي و اپليكيشن مس//نجر آن روي بسياري از تلفنهاي همراه هوش//مند كه هنوز نسخه قديمي را دارند، امكانپذير نيست.

روزنامه اينديپندنت نوشت: از پايان ماه مارس استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوك و اپليكيشن پيام رسان آن يعني مسنجر روي شمار قابل توجهي از تلفنهاي همراه هوشمند در سراسر جهان ميسر نيست.

بر اين اس//اس اس//تفاده از نس//خه قديمي اپليكيشن فيسبوك از جمله نس//خه v55 و نسخه v10 مسنجر در سيستمهاي همراه مبتني بر سيستمعامل اندرويد امكانپذير نخواهد بود. اين بدان معناس//ت كه ميليونها تلفنهمراه هوش//مند در سراسر جهان شامل حال اين تغيير و تحول شده است.

همچنين اعالم شده كه پشتيباني از فيسبوك در ويندوز فونها هم متوقف شده است.

اينديپندنت در ادامه نوشت: به كاربران توصيه ميشود اگر متوجه شدند كه ديگر نميتوانند از فيسبوك و مسنجر در سيستم همراه هوشمند خود استفاده كنند آن را به آخرين نسخه موجود بهروزرساني كنند.

به گزارش مهر، فيسبوك اعالم كرد پشتيباني از نسخه v26 اپليكيش//ن فيسبوك براي آيپد و نسخه v8 مسنجر براي iOS را متوقف ميكند. همچنين نسخهاي از اپليكيشن فيسبوك كه در سال 2011 براي iOS ارائه شد ديگر مورد پشتيباني قرار نميگيرد.

براساس اعالم اين شركت، اپليكيشن پيامرسان مسنجر براي ويندوز فون نسخه 8 و 8/1 قابل استفاده نيست.

اينتوقفشاملفيسبوكبراياپليكيشندسكتاپويندوز 8 و 8/1 هم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.