افزايش 566 درصدي اسناد افشا شده در اينترنت

Jahan e-Sanat - - News -

بررسيهاي موسس//ه آيبيام نشان ميدهد در سال 2016 بيش از چهار ميليارد سند و انواع اطالعات از سراسر جهان در فضاي مجازي منتشر شده كه بيش از مجموع اسناد نشت كرده به اينترنت در دو سال قبل از آن است.

در گزارش تازه واحد امنيتي شركت آيبيام موسوم به ‪IBM X-Force‬ ‪2017 Threat Intelligence Index‬ تصريح شده كه بخش اعظم اين اسناد شامل اطالعات كارتهاي اعتباري، كلمات عبور شخصي، دادههاي مربوط به سالمت شخصي ...و هستند.

اما با ايجاد برخي تغييرات در استراتژيهاي جنايت سايبري، اسناد افشا شده ديگري مانند آرشيوهاي انبوه ايميلها، اسناد مختلف تجاري، اطالعات مربوط به حقوق مالكيت معنوي و كدهاي منبع نيز به فضاي مجازي نشت ميكند.

كالب بارلو، معاون ارشد واحد امنيتي آيبيام معتقد است جانيان سايبري در سال 2016 از روشهاي متنوعي به خصوص طراحي باجافزار براي دسترسي به اطالعات مدنظر خود بهره گرفتند و با توجه به ركوردشكني حجم اطالعات افشاش//ده و وجود انبوه اطالعات خام و دستهبندي نشده بايد در انتظار ابداع روشهاي خاصي براي دستهبندي دادههاي مذكور باشيم.

بهگزارشمهربهنقلاززددينت،آيبيامميگويددرسال5102 موسسات ارائهدهنده خدمات درماني در صدر موسسات مورد حمله قرار داشتند و حمله به شركتهاي مالي كاهش يافت اما در سال 2016 مجددا حمله به موسسات مالي و اعتباري تشديد شد.

بيشترين ميزان اطالعات نشت كرده به اينترنت هم مربوط به شركتهاي مخابراتي و شركتهاي حوزه فناوري اطالعات بوده كه در سال 2016 برابر با 3/4 ميليارد س//ند بوده اس//ت. افزايش 566 درصدي اسناد افشاشده در اينترنت در سال 2016 زنگهاي خطر را در حوزه امنيت اطالعات به صدا درآورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.