افتتاح 5 پروژه سالمتمحور در گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

با حضور رییسجمهور دو پس//ت از اسکلههای مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین بندر ایران در دریای خزر و بزرگترین پروژه زیرساختی مناطق آزاد کشور افتتاح میش//ود و همچنین عملیات اجرایی احداث اسکله مارینا به عنوان بزرگترین اسکله گردشگری دریای خزر و بزرگترین آکواریوم و باغ خزندگان ایران در این منطقه با مشارکت و سرمایهگذاری بخشخصوصی داخلی و خارجی آغاز میشود. بنا بر این گزارش، مجتمع بندری کاسپین در فاز نهایی دارای 22 پست اسکله با ظرفیت 15 میلیون تن خواهد بود و اسکلههایی که با حضور رییسجمهور مورد بهرهبرداری قرار میگیرند هر یک به طول 175 متر بوده که یک پست آن اسکله تجاری با سرمایهگذاری مستقیم سازمان و دیگری اسکله نفتی دلفین است که با سرمایهگذاری بخشخصوصی ساخته شده است.

ارزش سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در احداث این مجتمع بندری از ابتدای تاس//یس تاکنون حدود 700 میلیارد تومان و میزان سرمایهگذاری در حال انجام بخشخصوصی حدود 300 میلیارد تومان است که با توجه به تالش شبانهروزی در سه شیفت کاری دو پست اسکله در اسفندماه سال 1395 تکمیل و هماکنون آماده افتتاح است.گفتنی است مجتمع مارینای منطقه آزاد انزلی یک مجتمعگردشگریدریاییاستکهدارایبخشهایینظیراسکلهقایقهایتفریحی، هتل، رستوران دریایی، مرکز ورزشهای دریایی، امکانات تفریحی مرتبط با ساحل و دریاست و با عنایت به ظرفیتهای گیالن در گردشگری دریایی و برخورداری از کرانههای ساحلی، وجود یک مجتمع گردشگری دریایی میتواند صنعت توریسم استان را با تحول بزرگی همراه کند.

اینمجتمعبهعنوانبخشیازمجتمعبندریکاسپینتاپایانسالجاریمراحل احداث آن به اتمام خواهد رسید و امکان پهلوگیری 350 قایق مسافری- تفریحی به صورت همزمان و کشتی کروز در این اسکله فراهم خواهد شد.

دبیر شورای مرکزی وزارت نیرو در نشس//ت با اعضای هیات ورزش صنعت آب و برق گیالن برنامهها و اهداف اصلی شورای ورزش را تشریح کرد. در نشست اعضای هیات ورزش صنعت آب و برق گیالن با مالک حس//ینزاده دبیر ورزش ش//ورای مرکزی وزارت نیرو و سید محسن حسینی رییس هیاتمدیره و مدیرعامل آبفای گیالن و ریاست هیات ورزش صنعت آب و برق گیالن، میزبانی مسابقات شطرنج و بدمینتون برادران به آبفای گیالن واگذار شد.

بنا به این گزارش دبیر ورزش ش//ورای مرکزی وزارت نیرو با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی بین کارکنان و برگزاری کارگاههای علمی ورزشی در سطح شرکتها اظهار داشت: برگزاری اردوهای تفریحی ویژه خانواده کارکنان و توجه خاص مدیران عامل به ورزش از تاکیدات شورای ورزش وزارت نیرو است.

وی به استفاده از بودجههای بحران، پدافند غیرعامل، بسیج و همچنین بودجه جاری شرکت برای تکمیل سولههای ورزشی اشاره کرد و گفت: با تشکیل صندوق در کمیته انسجام بخشی مدیران عامل صنعت آب و برق اعزام تیمها به مسابقات بار مالی کمتری خواهد داشت.

همزم//ان با س//فر ر یا س//ت جمهو ر ی و هی//ات دول//ت ب//ه گی//الن، ب//ا دس//تور رییسجمهور و توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج پروژه عمرانی سالمتمحور از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح شد. در این راستا بیش از 800 فرصت شغلی در استان ایجاد شد.

پنچ پروژه س//المتمحور در گیالن به دس//تور حس//ن روحانی، رییسجمه//ور و به دس//ت سیدحس//ن قاضیزادههاش//می، وزیر بهداش//ت، درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه افتتاح شد و در چرخه خدمترس//انی مردم گیالن قرار گرفت.

این پروژههای عمرانی سالمتمحور، زمینه اشتغال 821 نفر را در گیالن فراهم میکنند. در این خصوص بیمارس//تان 100 تخت خوابه آس//تارا، بیمارستان 32 تختخوابه شهدای رضوانشهر، بخش سیتیاسکن 16 اسالیس بیمارستان شهید بهشتی انزلی، کلینیک تخصص//ی کبد و گ//وارش و بیمارس//تان 180 تختخوابه پارس از طرحهای عمرانی س//المتمحور افتتاحشده در سفر یکروزه هیات دولتهس//تند.

مصرف بنزین موتور در گیالن از چهارش//نبه 95/12/25 تا صبح روز 96/1/6 مجموعا 35 میلیون و 398 هزار لیتر اعالم ش//د که بیش//ترین مص//رف مربوط به روز یک//م فروردین و معادل چهار میلیون و 340 هزار لیتر است . بیشترین میزان مصرف بنزین معمولی مربوط به ناحیه مرکزی )رش//ت، ش//فت و سایر توابع( با 12 میلیون و 347 هزار لیتر و پس از آن ناحیه الهیجان )الهیجان، آستانه، لنگرود و سیاهکل( با هفت میلیون و 335 هزار لیتر است .

همچنین طی این مدت دو میلیون و 322 هزار لیتر بنزین سوپر، هفت میلیون و 470 هزار لیتر نفتگاز و یک میلیون و 373 هزار لیتر نفت سفید در گیالن توزیع شده است .

ارس//ال 19 میلی//ون و 765 هزار لیتر 14) میلی//ون و 397 هزار لیتر بنزی//ن معمولی، دو میلیون و 965 هزار لیتر نفتگاز و دو میلیون و 403 هزار لیتر نفت س//فید( فرآوردههای نفتی به مناطق همجوار نیز از جمله فعالیتهای ش//رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن در ایام تعطیالت نوروزی 96 است .

گفتنی است شهرستانهایی که در 11 روز ابتدایی سال جدید از منطقه گیالن دریافت فرآورده داشتهاند عبارتند از چالوس، تنکابن، رامسر، زنجان، قزوین و اردبیل که در این میان تنکابن با چهار میلیون و 614 هزار لیتر بیشترین مقدار بنزین و چالوس با یک میلیون و 936 هزار لیتر بیشترین مقدار نفتگاز را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.