تشریح سیاستهایمسکن دولت یازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

سیاستهای بخش مسکن مسکن دولت یازدهم با بازنگری در طرح جامع مسکن، برنامهریزی توسعه مالی در این بخش و اجرای برنامه مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی با تصویب در هیات دولت، تشریح شد.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از وزارت راهوشهرسازی، در بخش بازنگری و بهروز رسانی طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه بخش مسکن تا افق سال 1404 برنامههای پیشنهادی در قالب محورهای هفتگانه طرح جامع، عمدتا به دو بخش برنامههای نهادسازی و برنامههای عملیاتی تقسیم شده تا نقشه راه بخش مسکن تدوین شود. در این بخش، برنامه مسکن خانوارهای کمدرآمد، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای نابسامان شهری، برنامه اصالحات در سیاس//تگذاری برای زمین با تاکید بر نظام برنامهریزی شهری و منطقهای، تقویت کارآمدی صنعت ساختمان، بهبود و توسعه نظام مالی تامین مسکن، مسکن روستایی و بازار استیجاری است.

دربخشبرنامهریزیبرایتوسعهمالیبخشمسکننیز41 راهکاراندیشهو طراحی شد که بخشی از آنها به اجرا درآمد یا در مراحل نهایی شدن برای اجرا قرار دارد. ارائه پیشنهاد کسب موافقت اولیه برای توسعهای شدن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا 600 میلیون ریال و ساخت مسکن تا سقف یکهزار میلیون ریال، راهاندازی شرکت تامین سرمایه مسکن، راهاندازی صندوق پسانداز یکم با هدف تامین مای خرید و ساخت مسکن در سه سقف ‪600 ،800‬ و 400 میلیون ریال بخشی از سیاستهایی است که بخشی از آنها به اجرا درآمده است.

راهاندازی صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان، راهاندازی حسابهای امانی جهت تقویت بازار پیش فروش مسکن، راهاندازی طرح تضمین معامالت فروش اقساطی مسکن، تدوین دستورالعمل نحوه انتشار اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه، انتشار اولین مرحله از اوراق رهنی مسکن به میزان سه هزار میلیارد ریال، صندوق پسانداز مسکن منطقهای به منظور کمک به باز زندهسازی بافت ناکارآمد تهران، توسعه شهرهای جدید و اجرای برنامههای حوزه مسکن سواحل مکران، تدوین آییننامه ماده «14» قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، استفاده از شرکتهای لیزینگ در بخش مسکن، تدوین بسته بهینه مالیاتی بخش مسکن و در نهایت راهاندازی صندوقهای امالک و مستغالت از سایر فعالیتهایی است که در برنامهریزی توسعه مالی بخش مسکن در مورد آن اندیشه شده و بخش عمدهای از آنها نیز به اجرا درآمده است.

در بخش تدوین برنامه مشترک اجرای طرح مسکن اجتماعی بین وزارت راهوشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصویب طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی اجرای این برنامه در دستور کار قرار گرفت.

دولت طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را که توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دس//تگاههای ذیربط ضمن مطالعه و آسیبشناس//ی سیاستهای اعمال شده در کشور در زمینه تامین مسکن گروههای کم درآمد که غالبا بر تامین مسکن دولتی و استفاده نکردن از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد و تکیه صرف بر ساخت مسکن ملکی بوده است و با استفاده از تجارب موف//ق جهانی اقدام به تهیه برنامهای ب//رای حرکت جدید در این حوزه کرده است را به تصویب رسانید. همچنین در همین رابطه، وزیر راهوشهرسازی نیز ابعاد مختلف مسکن اجتماعی مصوب در هیات وزیران را تشریح و تاکید کرد: خانوارهای کمدرآمد، اولویت طرح مسکن اجتماعی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.