تعداد سفرهای انجام شده در نوروز 96

Jahan e-Sanat - - News -

ایام نوروز به طور سنتی با سفرهای بسیاری همراه است که این مساله باعث میشود بار مسوولیت مسووالن مربوطه در راستای تامین امنیت جادهها و همچنین فراهم آوردن لوازم سفر سنگینتر از مواقع دیگر سال شود. در این میان هر ساله تالش بر این است که در مقایسه با سال گذشته ظرفیت س//فر و همچنین امکانات رفاهی برای مس//افران بیشتر شود.

بر همین اس//اس مدیرعامل راهآهن جمهوری اسالمی ایران از جابهجایی یک میلیون و 550 هزار مسافر در ایام نوروز به وس//یله قطار خب//ر داد و گفت: حجم جابهجایی مسافران به یک میلیون و 600 هزار نفر میرسد.

سعید محمدزاده گفت: طی س//فرهای نوروزی، بیش از س//ه هزار و 650 قطار در حال س//یر داشتیم و بیش از یک میلیون و 550 هزار مس//افر جابهجا ش//دهاند، بر این اس//اس پیشبینی میش//ود در پایان س//فرهای نوروزی، میزان جابهجایی مس//افر به بی//ش از یک میلیون و 600 هزار تن برسد.

معاون وزیر راهوشهرس//ازی افزود: امسال تالش بسیار زیادی برای ارتقای کیفیت انجام شد و بسیاری از واگنهایی که در سیر هستند بازسازی شدند؛ بر این اساس، تاکنون وضع تاخیر در ش//بکه حملونقل ریلی بسیار کاهش پیدا کرده و تاخیر از مبدا در شهری مثل تهران به زیر01 ثانیه رسیده است.

وی تصریح کرد: تأخیر کل به 22 دقیقه رسیده است؛ در عی//ن حال س//تاد نوروزی راه آهن ت//ا 16 فروردین به صورت رسمی و تا 20 فروردین پیگیری سفرهای نوروزی را خواهد داشت.

افزون بر ای//ن در مورد پروازهای داخلی و خارجی نیز وزیر راهوشهرسازی چندی پیش اعالم کرد: 17 هزار پرواز داخلی و خارجی از 25 اسفند 95 تا 12 فروردین 1396 در فرودگاههای سراسر کشور انجام شده است.

عب//اس آخوندی در ف//رودگاه بینالمللی امام خمینی )ره( حضور یافت و ضمن گفتوگو با مسافران و کارکنان بخشهای مختلف، به بررس//ی آخرین جزییات سفرهای نوروزی پرداخت.در این دیدار وزیر راهوشهرسازی با حضور در ترمینال مسافری فرودگاه امام)ره( از بخشهای نوروزی، اداره گمرک، گیت گذرنامه و دیگر قسمتها بازدید کرد.

در جری//ان ای//ن بازدید اعالم ش//د در ف//رودگاه امام خمینی)ره( از 25 اسفند تا 12 فروردین حدود 600 هزار مسافر در قالب چهار هزار پرواز جابهجا شدهاند. همچنین در کل فرودگاههای کش//ور بی//ش از 17 هزار پرواز تا 12 فروردین انجام شده است که افزایشی 15 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.