فرودگاههای کشور به تجهیزات ایمنی و آتشنشانی جدید مجهز میشوند

Jahan e-Sanat - - News -

اداره کل ایمنی و آتشنشانی اجرای سه پروژه بزرگ به اعتبار 59 میلیارد و 400 میلیون تومان را در دستور کار خود قرار داده که در سالجاری افتتاح میشوند.

ادارهکل ایمنی و آتشنشانی اجرای سه پروژه بزرگ به اعتبار 59 میلی//ارد و 400 میلی//ون تومان را در دس//تور کار خود قرار داده که در سالجاری افتتاح میشوند که با اجرای این پروژهها، فرودگاههای ایران به تجهیزات ایمنی و آتشنشانی جدید و روز دنیا مجهز میشوند.

طبق برآوردهای صورت گرفته ادارهکل ایمنی و آتشنشانی در س//ال 1396 اجرای س//ه پروژه بزرگ را به انجام میرس//اند. پروژه خرید 12 دس//تگاه خودروی پیشرفته کفساز آتشنشانی فرودگاه//ی ب//ا اعتبار 48 میلیارد و 400 میلیون تومان را تا 15 اردیبهشتماه 96 به پایان رسانده و همه خودروها را در اختیار فرودگاههای نیازسنجی شده قرار میدهد. این پروژه از 26 مهرماه 1394 آغاز شده است.

همچنی//ن تجهی//زات ایمن//ی و آتشنش//انی در قالب هفت ق//رارداد به اعتبار هفت میلی//ارد و 500 میلیون تومان طی 11 ماه خریداری میش//ود. این پروژه از دهمین روز اردیبهشتماه 1396 قابل بهرهبرداری است.

بازسازی و بهس//ازی 15 دستگاه خودرو ایمنی و آتشنشانی با صرف سه میلیارد و 500 میلیون تومان تا پایان دیماه 96 به اتمام میرسد. این پروژه از 10 خردادماه 1395 آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.